Zobacz pogodę

Zobacz pogodę

Centrum Informacji Turystycznej

Powrót

W związku z trwającymi pracami na drodze wojewódzkiej nr 211 wyłączony zostanie dla ruchu odcinek Garcz - Kartuzy. Trasą tą nie będzie można przejechać 20 września oraz od poniedziałku 23 września na okres 30 dni roboczych.

20.09.2019 r. (piątek)

W godzinach 7:30-18:30 całkowicie zamknięta zostanie droga wojewódzka nr 211 na odcinku Garcz – Łapalice. W związku z powyższym w czasie zamknięcia drogi autobusy linii 4, 8, 12 i 14 zostaną skierowane objazdem z Garcza przez Chmielno, Zawory, Ręboszewo, Smętowo Chmieleńskie i ul. Chmieleńską w Kartuzach. Nie będą obowiązywać przystanki: „Łapalice Jezioro”, „Łapalice” i „Kartuzy, Wzg. Wolności”. W obu kierunkach jazdy autobusy zatrzymywać się będą natomiast na przystanku „Kartuzy Pl. Brunona” (w kierunku Sierakowic na tymczasowym przystanku na wysokości słupka w kierunku Kartuz).

Linia 8 po godzinie 7:30 funkcjonować będzie tylko na trasie Chmielno – Zawory – Kartuzy. Odjazdy z Chmielna do Kartuz następować o planowych godzinach, ale z przystanków po przeciwnej stronie drogi, natomiast odjazdy z Zaworów będą odbywać się z 5-minutowym opóźnieniem względem rozkładu jazdy również z przeciwnej strony drogi. Na przystankach w Chmielnie i Zaworach zatrzymywać się będą również autobusy linii 4, 12 i 14 kursujące trasą objazdową.

Na odcinku Kartuzy – Łapalice Górne kursować będzie wahadłowo specjalny minibus.

Odjazdy z Kartuz do Łapalic: 8:02, 8:42, 9:42, 12:42, 13:42, 14:52, 15:52, 16:42

Odjazdy z Łapalic do Kartuz: 8:16, 9:16, 10:01, 13:01, 14:01, 15:01, 16:01, 17:01.

 

Zgodnie z zapewnieniem wykonawcy robót, wszystkie kursy autobusów jadące w kierunku Kartuz na godzinę 8:00 zostaną przepuszczone jeszcze stałymi trasami.

Autobusy kursować będą stałymi trasami tak długo jak to będzie możliwe.


Od dnia 23.09.2019 r. od godziny 7:30 przez około kolejnych 30 dni całkowicie zamknięta zostanie droga wojewódzka nr 211 na odcinku Łapalice Dolne – Kartuzy. W związku z powyższym autobusy linii 4, 8, 12 i 14 zostaną skierowane objazdem z Łapalic Dolnych przez Mokre Łąki i Prokowo do Kartuz (objazd dla samochodów osobowych obowiązuje trasą przez Chmielno i Ręboszewo). Nie będą obowiązywać przystanki: „Łapalice” oraz w większości kursów również „Kartuzy Wzg. Wolności” oraz „Kartuzy Pl. Brunona”. Uruchomiony zostanie natomiast przystanek zastępczy „Kartuzy Majkowskiego” (przystanek linii 5).

 

Z dodatkowym zajazdem na przystanek „Kartuzy Wzgórze Wolności” pojadą jedynie autobusy (aby dowieźć na czas dzieci do szkoły):

– linii 4 o 6:40 i 8:40 z Gowidlina, 6:50 i 7:40 z Kamienicy K. oraz 6:48 z Paczewa,

– linii 8 o 7:07 i 8:17 z Zaworów oraz 9:22 z Chmielna,

– linii 12 o 6:25 z Sierakowic,

– linii 14 o 6:20, 6:30 i 7:20 z Sulęczyna oraz 6:52 z Mściszewic.

 

W dni powszednie na odcinku Kartuzy – Łapalice Górne kursować będzie wahadłowo specjalny minibus:

 • odjazdy z Kartuz do Łapalic: 7:47, 8:42, 12:42, 13:42, 14:52, 15:52, 16:42
 • odjazdy z Łapalic do Kartuz: 6:21, 7:36, 8:16, 9:16, 13:01, 14:01, 15:01, 16:01, 17:01

 

fot.ZDW

Termomodernizacja budynku plebanii Parafii

Św. Apostołów  Piotra i Pawła w Chmielnie

Parafia w Chmielnie z Kościołem  pw. św. Apostołów Piotra i Pawła  to jedna z najstarszych parafii na Pomorzu. Pierwszy, drewniany kościół ufundowała Damroka, córka Świetopełka. W 1845 roku go rozebrano i przystąpiono do budowy nowego kościoła, z czerwonej cegły. Powstawał w trzech etapach; najpierw zbudowano korpus, po piętnastu latach dobudowano osobną wieżę, a w 1887 roku połączono obie części w jedną całość.

W sąsiedztwie kościoła znajduje się budynek plebanii , który od wielu lat stał trochę zapomniany i zaniedbany a spełnia wiele ważnych funkcji w życiu parafii chmieleńskiej. W budynku mieszczą się pomieszczenia kancelarii parafialnej z sekretariatem parafii, pomieszczenia archiwum parafialnego oraz pomieszczenia mieszkalne dla księży oraz gości odwiedzających parafie chmieleńską..

Dzięki możliwości skorzystania za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z Programu Priorytetowego 3.1.2 „ Poprawa jakości powietrza , Część 2 ) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie wdrażanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie budynek plebanii został odnowiony i poddany termomodernizacji .

Dzięki programowi na realizację zadania Parafia otrzymała wsparcie finansowe z WFOŚ i GW w Gdańsku:  210.000,00 zł w formie bezzwrotnej  dotacji, oraz 100.000,00 zł w formie pożyczki .

Całkowita wartość termomodernizacji wyniosła 383.655,00 zł .

Realizację rozpoczęto 19 października 2018 r a zakończono 12 lutego 2019 r. Działania miały na celu docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu, wykonanie parapetów zewnętrznych oraz stropu nad wejściem do budynku, montażu instalacji solarnej, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania oraz wymianę kotła olejowego i węglowego na kocioł gazowy.

Dzięki inwestycji  nastąpiło  podwyższenie standardów energetycznych termomodernizowanego  budynku, zmniejszenie  zużycia energii o 59,2 % czyli 290,41 GJ oraz redukcji emisji CO2 o  33,442 Mg/rok. W ten sposób również obniżono koszty eksploatacji i utrzymania obiektu .

Budynek plebanii dzięki  termomodernizacji stał się kolejną po zabytkowym kościele wizytówką Parafii, do której ze względu na otaczające piękne regiony przyjeżdżają tłumy turystów.

 

 

Przed termomodernizacją :

 

Po termomodernizacji :

Wójt Gminy Chmielno na podstawie art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Chmielno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Projekt Rocznego programu współpracy Gminy Chmielno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie na 2020 r. zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chmielno oraz na stronie internetowej Gminy Chmielno.

Propozycje form współpracy Gminy Chmielno z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok oraz uwagi i sugestie, które będą przedmiotem prac przy konstruowaniu zapisów Rocznego programu współpracy na 2020 rok można składać na formularzu do zgłaszania uwag w nieprzekraczalnym terminie do 27 września 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

  Wypełniony formularz należy dostarczyć:

 • pisemnie na adres Urzędu Gminy w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno 
 • przesłać drogą elektroniczną na adres: ngo@chmielno.pl

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest Anna Byczkowska, tel. 58 685-68-45 pok. 1.

W dniu 25 września 2019 roku o godz. 18.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie (sala obrad) odbędzie się spotkanie konsultacyjne Programu współpracy na 2020 rok.

Planuje się realizację działań w następujących obszarach:

 1. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 1. Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska,
 2. Wspomaganie rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży, twórczego myślenia i rozbudzania zainteresowań naukowych,
 3. Kształtowanie postaw prospołecznych,
 4. Edukacja w zakresie poprawy bezpieczeństwa.
 1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kulturowych i dziedzictwa narodowego
 1. Organizacja imprez kulturalnych na terenie gminy związanych z jubileuszem 800-lecia Chmielna,
 2. Organizacja nowych wydarzeń kulturalnych związanych z jubileuszem 800-lecia Chmielna (organizowanie festiwali, przeglądów, prezentacji, konkursów, plenerów, wystaw, warsztatów i koncertów, działań w ramach edukacji kulturalnej i historycznej),
 3. Opracowanie materiałów promujących obchody 800-lecia Chmielna (m.in.: album, informator, kalendarz, komiks, bajka, kolorowanka dla dzieci, gra planszowa, gra komputerowa, produkt promujący 800-lecie Chmielna),
 4. Organizacja konkursów, przeglądów, festiwali mających na celu zachowanie języka kaszubskiego na terenie gminy,
 5. Kultywowanie dziedzictwa narodowego i regionalnego poprzez film, muzykę, fotografię oraz działania multimedialne, mające na celu promocję obchodów 800-lecia Chmielna.
 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 1. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży,
 2. Organizacja imprez sportowych promujących obchody 800-lecia Chmielna,
 3. Organizacja zajęć pozalekcyjnych zapewniających zagospodarowanie wolnego czasu i rozwój zainteresowań sportowych.
 1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 1. Realizacja działań służących aktywizacji i integracji społecznej niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Chmielno, promujących obchody 800-lecia Chmielna,
 2. Organizowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych.
 1. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 1. Poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów m.in. poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną oraz organizację różnorodnych form wypoczynku i rekreacji w środowisku lokalnym,
 2. Realizacja działań służących integracji międzypokoleniowej, promujących obchody 800-lecia Chmielna.
 1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 1. Organizacja na terenie gminy półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży zamieszkujących gminę z realizacją programu zapobiegania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 2. Organizacja na terenie gminy czasu wolnego dla dzieci i młodzieży zamieszkujących gminę z realizacją programu profilaktycznego, opiekuńczo – wychowawczego i/lub socjoterapeutycznego

Partnerzy Gminy Chmielno

01.png02.png03.png04.png05.png06.png07.png09.png10.png11.png
http://chmielno.pl
Realizacja: StudioArt.biz

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

I understand