Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności
x

Nieczystości Płynne

Ewidencja zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Chmielno.

Lp.

Nazwa

Nr kontaktowy

     

1

Brzeziński Roman, Sznurki 115

605-041-411

2

Gołąbek Jerzy, Usługi Asenizacyjne, Cieszenie 23

501-226-187

3

W. J. Plichta, Przodkowo, ul. Kartuska 37

58-685-19-35

4

Bartłomiej Gołąbek Firma Usługowa

503-484-925

5

WC SERWIS  Sp. z o.o.

602-178-102

6

Domaszk Daniel

606-787-515

7

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

ul. Gryfa Pomorskiego 28A, 83-333 Chmielno

58-573-39-51

8

Wojciech Kukowski Wywóz Nieczystości, ul. Ekologiczna 11, 83-320 Sulęczyno

662-112-516

9

Arkadiusz Rychert Arko-Trans Maks 171, 83-324 Brodnica Górna

 507-090-949

10

mToilet Sp. z o.o. Toruńska 31,03-226 Warszawa

 800-000-800

Sprawozdawczość w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Zgodnie z art. 9o ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399) podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań.

Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

Sprawozdanie zawiera:

1) imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, numer decyzji w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie tej działalności, o ile nie jest zwolniony z obowiązku jej posiadania, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany;

2) informację, za który kwartał i rok sporządzane jest sprawozdanie;

3) informacje o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:

a)  bytowych,

b) przemysłowych;

4) informacje o ilości przekazanych do stacji zlewnej odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:

a) bytowych,

b) przemysłowych

– wraz ze wskazaniem nazwy i adresu stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe;

4a) informacje o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:

a) z obszaru aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,

b) spoza obszaru aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne;

5) wyjaśnienia dotyczące różnicy między ilością nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy a ilością tych nieczystości przekazanych do stacji zlewnych, jeżeli występuje taka różnica;

6) informacje o liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe, wraz z wykazem adresów tych nieruchomości;

7) datę sporządzenia sprawozdania;

8) podpis prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych lub podpis osoby upoważnionej do występowania w jego imieniu na podstawie pełnomocnictwa.

Podmiot, o którym mowa w ust. 1, dołącza do sprawozdania wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły.

W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości.


Ww. sprawozdanie powinno być przekazane Wójtowi Gminy Chmielno w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych zobowiązani są złożyć sprawozdania w następujących terminach:
• za I kwartał – do 30 kwietnia danego roku,
• za II kwartał – do 31 lipca danego roku,
• za III kwartał – do 31 października danego roku,
• za IV kwartał – do 31 stycznia danego roku.
Stosownie do treści art. 9xb ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, który przekazuje nierzetelne sprawozdanie podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5000 zł. Natomiast przedsiębiorca przekazujący sprawozdanie po terminie podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni.
Sprawozdania, o których mowa wyżej należy składać w nieprzekraczalnych terminach zgodnie z formularzem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

 

Obowiązek zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni:

Urząd Gminy Chmielno informuje o obowiązku zgłaszania eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 5 m3 na dobę w ramach zwykłego korzystania z wód, po zakończeniu ich budowy.

Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem eksploatacji na wniosku dostępnym poniżej. Wniosek można również pobrać w siedzibie tutejszego Urzędu w godzinach pracy tj. w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki w godzinach 7.30 – 16.00 oraz w piątki w godzinach 7.30 – 15.00. Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc na numer 58-685-68-57.

Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.

Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

Do pobrania: