Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności
x

Świadczenie usług hotelarskich

Usługi hotelarskie mogą być świadczone w obiektach:

  1. hotelarskich – spełniających wymagania co do wielkości, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, ustalone dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany oraz wymagania sanitarne, przeciwpożarowe, budowlane.
  2. innych obiektach spełniających minimalne wymagania co do wyposażenia oraz wymagania sanitarne, przeciwpożarowe, budowlane. Za inne obiekty uważa się również wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych.

Zgodnie art. 43 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych(Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z późniejszymi zmianami) nazwy rodzajów, o których mowa w art. 36 (w tym: hotel, motel, pensjonat, schronisko, schronisko młodzieżowe, dom wycieczkowy, kemping, pole biwakowe) i oznaczenia kategorii obiektów hotelarskich (art. 37 ww. ustawy),podlegają ochronie prawnej i mogą być stosowane wyłącznie w odniesieniu do obiektów hotelarskich w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych, tj. obiektów, dla których marszałek województwa (do dnia 31 grudnia 2005 r. wojewoda), właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu, wydał decyzję administracyjną o zaszeregowaniu obiektu do określonego rodzaju i nadaniu odpowiedniej kategorii.

Ustawa o usługach turystycznych nakłada na przedsiębiorcę świadczącego usługi hotelarskie w obiekcie hotelarskim obowiązek uzyskania zaszeregowania tego obiektu do określonego rodzaju (hotel, motel, pensjonat, schronisko, schronisko młodzieżowe, dom wycieczkowy, kemping, pole biwakowe) i nadania mu odpowiedniej kategorii (art. 39 ust. 1 ww. ustawy) przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich. W razie rozpoczęcia świadczenia usług w obiekcie hotelarskim posiadającym zaszeregowanie, przedsiębiorca jest zobowiązany wystąpić do Marszałka Województwa Pomorskiego o potwierdzenie lub zmianę dotychczasowego zaszeregowania.

Zaszeregowania do poszczególnych rodzajów (z wyłączeniem pól biwakowych) i kategorii dokonuje Marszałek Województwa Pomorskiego na wniosek przedsiębiorcy (§ 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów w których są świadczone usługi hotelarskie – Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169). Przedsiębiorca uzyskuje prawo świadczenia usług hotelarskich z zastosowaniem prawnie chronionej nazwy rodzajowej z dniem wydania decyzji o zaszeregowaniu obiektu do określonego rodzaju i nadaniu mu odpowiedniej kategorii.

Inne obiekty, w których są świadczone usługi hotelarskie oraz pola biwakowe podlegają wpisowi do ewidencji – również przed rozpoczęciem świadczenia usług – w Gminnym Ośrodku Kultury w Chmielnie – Punkt Informacji Turystycznej, działającym z upoważnienia w tym zakresie w imieniu Wójta Gminy Chmielno.

Świadczenie usług hotelarskich z zastosowaniem zastrzeżonych nazw rodzajowych bez prawa do tych podlega sankcjom art. 601 § 4 pkt 2) i 2a)Kodeksu wykroczeń:

„kto:

1) …

2) świadcząc usługi hotelarskie używa nazw rodzajowych lub określenia kategorii obiektów hotelarskich bez decyzji lub niezgodnie z decyzją,

2a) świadcząc usługi hotelarskie, używa oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego,

3) wbrew obowiązkowi świadczy usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji,

4) świadczy usługi hotelarskie wbrew decyzji nakazującej wstrzymanie ich świadczenia

– podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.