Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielno z organizacjami pozarządowymi

Wójt gminy Chmielno na podstawie Uchwały Nr XXVIII/299/2017 Rady Gminy Chmielno z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie na 2018 rok ogłasza rozpoczęcie prac nad Programem Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok, działającymi na rzecz mieszkańców Gminy Chmielno.

Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie na 2019 r. zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chmielno oraz na stronie internetowej gminy Chmielno.

Propozycje form współpracy Gminy Chmielno z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok oraz uwagi i sugestie, które będą przedmiotem prac przy konstruowaniu zapisów Rocznego Programu Współpracy na 2019 rok można składać pisemnie na załączonym formularzu w Sekretariacie Urzędu Gminy w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 22, w godzinach pracy urzędu lub przesłać drogą elektroniczną na adres (skan z podpisem): ngo@chmielno.pl do dnia 18.09.2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu). 

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest – Anna Byczkowska.

Planuje się realizację działań w następujących obszarach:

1) „Kultura, sztuka, ochrona dóbr  kulturowych i dziedzictwa narodowego”

 1. Organizacja imprez kulturalnych na terenie gminy,
 2. Prezentacja dorobku artystów i twórców ludowych działających na terenie gminy,
 3. Organizacja konkursów, przeglądów, festiwali mających na celu zachowanie języka kaszubskiego na terenie gminy,
 4. Kultywowanie dziedzictwa narodowego i regionalnego poprzez film, muzykę, taniec, sztukę, teatr, fotografię oraz działania multimedialne, mające na celu promocję Gminy Chmielno,
 5. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzież z Gminy Chmielno

2) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 1. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży,
 2. Upowszechnianie sportu, realizowane poprzez organizowanie imprez rekreacyjnych i sportowych,
 3. Wspieranie działań sportowych promujących Gminę Chmielno, połączonych z edukacją prozdrowotną,
 4. Szkolenie, współzawodnictwo i rekreacja osób niepełnosprawnych.

3) „Ochrona i promocja zdrowia”

 1. Działania z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia poprzez organizację kampanii społecznych i innych wydarzeń lokalnych skierowanych do wszystkich mieszkańców Gminy Chmielno lub wybranej docelowej grupy społecznej,
 2. Wsparcie realizacji inwestycji – budowy na terenie powiatu kartuskiego hospicjum stacjonarnego przeznaczonego dla osób terminalnie i nieuleczalnie chorych.

4) „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”

 1. Rehabilitacja i integracja społeczna niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Chmielno,
 2. Rozwój umiejętności społecznych i poprawa sprawności osób niepełnosprawnych.

5) „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”

 1. Poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów m.in. poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku i rekreacji w środowisku lokalnym
 2. Integracja międzypokoleniowa.

6) „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”

 1. organizacja na terenie gminy półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży zamieszkujących gminę,
 2. organizacja na terenie gminy czasu wolnego dla dzieci i młodzieży zamieszkujących gminę z realizacją programu profilaktycznego, opiekuńczo – wychowawczego i/lub socjoterapeutycznego
10 wrz 2018