Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Gminy Chmielno z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

Wójt Gminy Chmielno na podstawie art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Chmielno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Projekt Rocznego programu współpracy Gminy Chmielno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie na 2020 r. zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chmielno oraz na stronie internetowej Gminy Chmielno.

Propozycje form współpracy Gminy Chmielno z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok oraz uwagi i sugestie, które będą przedmiotem prac przy konstruowaniu zapisów Rocznego programu współpracy na 2020 rok można składać na formularzu do zgłaszania uwag w nieprzekraczalnym terminie do 27 września 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

  Wypełniony formularz należy dostarczyć:

 • pisemnie na adres Urzędu Gminy w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno 
 • przesłać drogą elektroniczną na adres: ngo@chmielno.pl

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest Anna Byczkowska, tel. 58 685-68-45 pok. 1.

W dniu 25 września 2019 roku o godz. 18.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie (sala obrad) odbędzie się spotkanie konsultacyjne Programu współpracy na 2020 rok.

Planuje się realizację działań w następujących obszarach:

 • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 1. Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska,
 2. Wspomaganie rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży, twórczego myślenia i rozbudzania zainteresowań naukowych,
 3. Kształtowanie postaw prospołecznych,
 4. Edukacja w zakresie poprawy bezpieczeństwa.
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kulturowych i dziedzictwa narodowego
 1. Organizacja imprez kulturalnych na terenie gminy związanych z jubileuszem 800-lecia Chmielna,
 2. Organizacja nowych wydarzeń kulturalnych związanych z jubileuszem 800-lecia Chmielna (organizowanie festiwali, przeglądów, prezentacji, konkursów, plenerów, wystaw, warsztatów i koncertów, działań w ramach edukacji kulturalnej i historycznej),
 3. Opracowanie materiałów promujących obchody 800-lecia Chmielna (m.in.: album, informator, kalendarz, komiks, bajka, kolorowanka dla dzieci, gra planszowa, gra komputerowa, produkt promujący 800-lecie Chmielna),
 4. Organizacja konkursów, przeglądów, festiwali mających na celu zachowanie języka kaszubskiego na terenie gminy,
 5. Kultywowanie dziedzictwa narodowego i regionalnego poprzez film, muzykę, fotografię oraz działania multimedialne, mające na celu promocję obchodów 800-lecia Chmielna.
 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 1. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży,
 2. Organizacja imprez sportowych promujących obchody 800-lecia Chmielna,
 3. Organizacja zajęć pozalekcyjnych zapewniających zagospodarowanie wolnego czasu i rozwój zainteresowań sportowych.
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 1. Realizacja działań służących aktywizacji i integracji społecznej niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Chmielno, promujących obchody 800-lecia Chmielna,
 2. Organizowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych.
 • Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 1. Poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów m.in. poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną oraz organizację różnorodnych form wypoczynku i rekreacji w środowisku lokalnym,
 2. Realizacja działań służących integracji międzypokoleniowej, promujących obchody 800-lecia Chmielna.
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 1. Organizacja na terenie gminy półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży zamieszkujących gminę z realizacją programu zapobiegania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 2. Organizacja na terenie gminy czasu wolnego dla dzieci i młodzieży zamieszkujących gminę z realizacją programu profilaktycznego, opiekuńczo – wychowawczego i/lub socjoterapeutycznego
17 wrz 2019