Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

ZMIANY W SYSTEMIE SEGREGACJI ODPADÓW

Wójt Gminy Chmielno, informuje, iż od 01 stycznia 2020 roku,  mieszkańcy Gminy będą zobowiązani do zbierania bioodpadów stanowiących odpad komunalny. Obowiązek ten wynika z art. 4a  ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010).

         Odpady „BIO” należy gromadzić w odrębnych pojemnikach/workach w kolorze brązowym oznaczonych napisem „BIO”  lub poddawać je kompostowaniu we własnych przydomowych kompostownikach.

         Odpady „BIO” z pojemników będą odbierane z wszystkich nieruchomości co dwa tygodnie począwszy od 1 lutego 2020 r.

         W związku z powyższym, właściciele nieruchomości, którzy nie posiadają przydomowych kompostowników proszeni są o wyposażenie na własny koszt nieruchomości w brązowe pojemniki oznaczone napisem „BIO” lub gromadzenie ww. odpadu w workach na odpady „BIO” (wydawanych w ramach opłaty) dostępnych w Urzędzie Gminy lub u sołtysa danej wsi.

Do pojemnika na odpady „BIO” będziemy wrzucać:

 • resztki żywności pochodzenia roślinnego,
 • obierki z warzyw i owoców,
 • przetwory mączne: makaron, pierogi, pizza, pieczywo,
 • przeterminowane słodycze,
 • skorupki jaj,
 • fusy po kawie i herbacie.
 • trawę, liście, gałęzie.

Do pojemnika na odpady „BIO” nie będzie można wrzucać:

 • mięsa, wędlin, ryb, kości (które wrzucamy do odpadów zmieszanych),
 • nabiału i jego przetworów (które wrzucamy do odpadów zmieszanych),
 • olei i tłuszczy jadalnych (które wrzucamy do odpadów zmieszanych),
 • żwirku z kuwety i innych zanieczyszczonych odchodami zwierzęcymi (które wrzucamy do odpadów zmieszanych)
 • odchodów zwierząt (które wrzucamy do odpadów zmieszanych)
 • popiołu (który wrzucamy do pojemnika z popiołem)

         Zgodnie z art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010), właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący odpady BIO we własnych przydomowych kompostownikach, będą zwolnieni z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości określonej uchwałą Rady Gminy Chmielno.

         W celu skorzystania ze zwolnienia z części opłaty dotyczącej kompostownika należy złożyć nową deklarację po 01 stycznia 2020 r.

OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH DOTYCZY WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Ponadto znowelizowane przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziły z dniem 01 stycznia 2020 r. obowiązek prowadzenia przez właścicieli nieruchomości selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wobec tego, właściciele nieruchomości, którzy dotychczas zbierali odpady komunalne w sposób nieselektywny, w związku ze złożoną deklaracją o nieselektywnym zbieraniu odpadów komunalnych, zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, związanej z prowadzeniem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

         Druki deklaracji dostępne będą na stronie internetowej gminy Chmielno, jak też w Urzędzie Gminy w Chmielnie przy ul. Gryfa Pomorskiego 22 (pok. nr 8) w  Referacie Gospodarki Komunalnej.

         Deklarację  będzie można składać osobiście  w  Referacie Gospodarki Komunalnej  Urzędu Gminy w Chmielnie lub przesłać za pośrednictwem poczty na  adres urzędu, bądź za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, po podpisaniu bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

         Dodatkowe informacje w sprawie zmian w systemie segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Chmielnie pok. nr 8 lub pod       nr telefonu 58 685 68 57

13 gru 2019