tel./fax 58 685 68 68
Wielkość czcionki: A - A +

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Chmielnie, ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego
Sp. z o.o. 83-333
Chmielno, Plac Troyana 2.

 1. Przedmiotem postępowania konkursowego jest wybór Prezesa Zarządu.
 2. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinien spełniać następujące wymagania formalne:
 3. Wykształcenie niezbędne : wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych;

Wykształcenie preferowane : techniczne, prawnicze lub ekonomiczne;

 • Niezbędny staż pracy :  

a)     co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek oraz

b)   co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności na własny rachunek,

Preferowany : doświadczenie z pełnienia stanowisk w spółkach komunalnych,

 • Niezbędne : posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Niezbędne : niekaralność :
 • za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • za czyny określone w tytule V Kodeksu Spółek Handlowych,
 •  zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 •  przeciwko której nie toczy się postępowanie karne na etapie postępowania przygotowawczego bądź postępowania sądowego z oskarżenia publicznego.
 1. Kandydatem na Prezesa Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 2. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko- senatorskim lub biurze posła do parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 3. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 4. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 5. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 6. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

Pełna treść ogłoszenia:

©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Chmielno