Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Gminy Chmielno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Wójt Gminy Chmielno na podstawie art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)

zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach projektu Rocznego programu współpracy Gminy Chmielno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Celem konsultacji jest poznanie opinii podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu Programu Współpracy.

Formy, w których realizowane będą konsultacje:

  • Publikacja na stronie internetowej Gminy Chmielno chmielno.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej;
  • Zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chmielno;
  • Przesłanie drogą elektroniczną informacji dotyczącej konsultacji do organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Chmielno.

Termin składania uwag i opinii:

Propozycje form współpracy Gminy Chmielno z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok oraz uwagi i sugestie, które będą przedmiotem prac przy konstruowaniu zapisów Rocznego programu współpracy na 2021 rok należy składać na formularzu do zgłaszania uwag w nieprzekraczalnym terminie do 16 października 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Wypełniony formularz należy przekazać:

  • pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy w Chmielnie, Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno lub
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ngo@chmielno.pl lub
  • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno.

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest Anna Byczkowska, tel. 58 685-68-45.

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach!

Ogłoszenie o konsultacjach

Roczny Program współpracy_na_2021 r.

formularz_opinii i uwag

Protokół konsultacji

9 paź 2020