Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Inwentaryzacja źródeł ciepła w Gminie Chmielno – ANKIETA

Realizując obowiązek wynikający z zapisów Uchwały nr 308/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 roku w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu Gmina Chmielno musi wykonać w 2021 roku inwentaryzację źródeł ciepła, jakie posiadacie Państwo na swoich nieruchomościach. Dane te są niezbędne do określenia ilości kotłów/piecy wymagających wymiany źródła ekologiczne. 

Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą do właścicieli nieruchomości o wypełnienie poniższej ankiety w terminie do 30 czerwca 2021 roku.

ANKIETA

  I. Dane adresowe właściciela/zarządcy nieruchomości  Lokalizacja lokalu/budynku
  II. Rodzaj nieruchomości, której dotyczy oświadczenie

  Wybierz rodzaj nieruchomości:

  III. Dane ogólne budynku

  Liczba kondygnacji (zaznacz):

  Rok budowy budynku (dekady):

  Czy w budynku została przeprowadzona termomodernizacja(ocieplenie)?

  Jaki jest zakres przeprowadzonej termomodernizacji (ocieplenia)? (zaznacz)

  IV. Rodzaj ogrzewania, stosowanego w budynku/lokalu (istniejące źródła ciepła)

  Wybierz rodzaj stosowanego ogrzewania:

  Wybierz właściwy rodzaj pieca oraz wypełnij poszczególne dane  Wiek instalacji:

  Spełnia wymagania ekoprojektu?

  Klasa kotła (zaznacz):

  Rodzaj zasilania (zaznacz):

  *klasa kotła powinna być określona na podstawie informacji znajdującej się na tabliczce znamionowej umieszczonej na kotle lub na podstawie dokumentu poświadczającego.

  Sprawność cieplna:

  Zastosowanie:

  Rodzaj i ilość stosowanego paliwa stałego w ciągu roku w budynku/lokalu (średnie zużycie)

  Rok:

  Węgiel [Mg]:

  Ekogroszek [Mg]:

  Biomasa/Drewno [m3]:

  Inne paliwa stałe [Mg/m3]:

  V. Źródło do przygotowania ciepłej wody użytkowej

  VI. Informacje odnośnie odnawialnych źródeł energii

  należy zaznaczyć, które odnawialne źródło energii Państwo posiadają

  VII. Źródło pozyskanych danych (osoba wypełniająca ankietę)

  W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy Państwa, że:
  1. Administratorem danych osobowych będzie Wójt Gminy w Chmielnie. Kontakt pod adresem: Urząd Gminy w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno, nr tel. 58 685 68 68, mail: sekretariat@chmielno.pl
  2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych. Mogą się Państwo z nią kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw z tym związanych. Kontakt pod adresem: Urząd Gminy w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno, nr tel. 58 685 68 44, mail: iod@chmielno.pl
  3. Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które Administrator uznaje w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, ustalanie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych, jak również świadczenie usług na rzecz klienta, w sytuacji, w których interes klienta jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, których dane dotyczą oraz przez Gminę obowiązków wynikających z UCHWAŁA NR 308/XXIV/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 28 września 2020 r.w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu.
  4. Państwa dane przechowywane będą przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa. Ponadto odbiorcą danych mogą być podmioty z którymi Administrator zawarł umowy na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie elektronicznego zarządzania dokumentacją wyłącznie w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
  6. Przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu o którym mowa w pkt. 3; 
  prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa; tel. 22 860 70 86).
  7. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji celu o którym mowa w pkt. 3.

  28 maj 2021