Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Informacje o Stypendiach Marszałka Województwa Pomorskiego

Uczniowie pomorskich szkół mogą ubiegać się o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego:

1. finansowanego ze środków budżetu województwa pomorskiego – nabór wniosków do 31 lipca 2021 r. – w przypadku ucznia, który w danym roku szkolnym pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego oraz:

1) w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu międzynarodowym uzyskał indywidualnie tytuł finalisty lub laureata, lub

2) w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu ponad wojewódzkim uzyskał indywidualnie tytuł finalisty lub laureata, lub

3) w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu wojewódzkim uzyskał indywidualnie tytuł laureata oraz uzyskał Średnią ocen:

– w przypadku Ucznia szkoły podstawowej – co najmniej 5,4,

– w przypadku Ucznia szkoły ponadpodstawowej – co najmniej 5,2.

2. finansowanego z projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” – nabór wniosków do 31 lipca 2021 r. – w przypadku ucznia, który spełni łącznie warunki:

1) w roku szkolnym, na który składany jest Wniosek, będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego;

2) w roku szkolnym, na który składany jest Wniosek będzie uczniem VII lub VIII szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej;

3) w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek, uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów (określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy lub szkoły):

a) w VI, VII, VIII klasie szkoły podstawowej, gimnazjum lub klasie gimnazjalnej
w szkole innego typu – co najmniej 5,5,

b) w szkole ponadpodstawowej lub w szkole ponadgimnazjalnej – co najmniej 5,0;

c) w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek, uzyskał średnią ocen 6,0 z dwóch przedmiotów wybranych spośród przedmiotów przyrodniczych,
informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości.

3. finansowanego z projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” – nabór wniosków do 15 września 2021 r. – w przypadku ucznia, który spełni łącznie warunki:

1) w roku szkolnym, na który składany jest Wniosek, będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego;

2) w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek:

a) ukończył odpowiednio:

– I, II klasę branżowej szkoły I stopnia,

– I, II lub III klasę 4-letniego technikum,

– I, II, III lub IV klasę 5-letniego technikum;

b) uzyskał Średnią ocen (określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy lub szkoły, zgodnie z § 2 pkt 18) – co najmniej 5,2;

c) kształci się w zawodzie odpowiadającym Branżom kluczowym i wpisującym się w ISP.

3) uzyskał minimum 27,5 punktów obliczonych na podstawie kryteriów, o których mowa w § 7 ust. 2-4.

Zasady przyznawania stypendiów określają Regulaminy załączone do treści niniejszej wiadomości (załączniki stanowią wersje ujednolicone Regulaminów – zawierające zmiany wprowadzone przedmiotową uchwałą).

Warunkiem ubiegania się o Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego jest terminowe złożenie w Urzędzie Marszałkowskim województwa Pomorskiego wniosku wypełnionego i wydrukowanego z wykorzystaniem Elektronicznego generatora wniosków (odrębnego dla każdego rodzaju stypendium).

Informacja o uruchomieniu naboru wniosków wraz z linkiem do Elektronicznego generatora wniosków upowszechniona zostanie na stronie internetowej Departamentu Edukacji i Sportu – www.des.pomorskie.eu oraz w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Elektroniczne generatory wniosków dotyczące stypendiów finansowanych z budżetu województwa pomorskiego oraz w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” zostaną uruchomione w drugiej połowie czerwca br.

W przypadku stypendiów finansowanych w ramach „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” – informacja o uruchomieniu Elektronicznego generatora wniosków zostanie Państwu przekazana w terminie późniejszym.

Regulamin stypendialny_ stypendia z budżetu województwa pomorskiego_Załącznik nr 1

Regulamin stypendialny_ stypendia w ramach projektu_Pomorski program pomocy stypendialnej_Załacznik nr 2

Regulamin stypendialny_stypendia w ramach projektu_Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych_Załącznik nr 3

8 cze 2021