Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Konsultacje Rocznego programu współpracy Gminy Chmielno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

OGŁOSZENIE

Konsultacje Rocznego programu współpracy Gminy Chmielno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

Na podstawie art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)

Wójt Gminy Chmielno zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach Rocznego programu współpracy Gminy Chmielno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Cel konsultacji

Celem konsultacji jest poznanie opinii podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Chmielno
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Formy, w których realizowane będą konsultacje:

  • Publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej;
  • Publikacja na stronie internetowej Gminy Chmielno chmielno.pl;
  • Zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chmielno;
  • Przesłanie drogą elektroniczną informacji dotyczącej konsultacji do organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Chmielno.

Termin składania uwag i opinii:

Propozycje form współpracy Gminy Chmielno z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok oraz uwagi                  i sugestie, które będą przedmiotem prac przy konstruowaniu zapisów Rocznego programu współpracy na 2022 rok należy składać na formularzu do zgłaszania uwag w nieprzekraczalnym terminie
od 14 października do 29 października 2021 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).

Wypełniony formularz należy przekazać:

  • w wersji papierowej na adres Urzędu Gminy w Chmielnie, Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno lub
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ngo@chmielno.pl

 

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Anna Byczkowska, tel. 58 685-68-45.

 

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach!

1. Ogłoszenie

2. Roczny Program współpracy na 2022 r.

3. Formularz konsultacji

 

14 paź 2021