Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Konsultacje Rocznego programu współpracy Gminy Chmielno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

Konsultacje Rocznego programu współpracy Gminy Chmielno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

Na podstawie art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.)

Wójt Gminy Chmielno zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach Rocznego programu współpracy Gminy Chmielno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Cel konsultacji

Celem konsultacji jest poznanie opinii podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Chmielno
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Kto może zgłosić uwagi i opinie do projektu Programu współpracy na 2023 rok

Organizacje pozarządowe posiadające siedzibę na terenie Gminy Chmielno lub działające na rzecz mieszkańców Gminy Chmielno.

Forma konsultacji

  1. Publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej;
  2. Publikacja na stronie internetowej Gminy Chmielno chmielno.pl;
  3. Zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chmielno
  4. W dniu 24 października 2022 r. o godz. 18.00 zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie.

Termin składania uwag i opinii

Uwagi i opinie wraz z propozycją zmian należy składać na formularzu konsultacji w nieprzekraczalnym terminie do 28 października 2022 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).

Wypełniony formularz konsultacji należy złożyć w jeden z wymienionych sposobów:

  • w wersji papierowej na adres Urzędu Gminy w Chmielnie, Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: abyczkowska@chmielno.pl

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Anna Byczkowska, tel. 58 685 68 45, e-mail: abyczkowska@chmielno.pl

Załączniki:

1. Ogłoszenie

2. Roczny Program współpracy_na_2023 rok

3. Formularz konsultacji

4. Protokół konsultacji 2023

10 paź 2022