Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

DODATEK DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. (Dz. U z 2022 r. poz. 1967) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła dodatek dla podmiotów wrażliwych, którymi są m.in.

 • placówki systemu ochrony zdrowia,
 • placówki systemu oświaty,
 • placówki szkolnictwa wyższego i nauki,
 • żłobki,
 • kluby dziecięce,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • placówki kulturalne,
 • straże pożarne,
 • placówki pozarządowe organizacje pożytku publicznego,
 • spółdzielnie socjalne.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub pelletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, pelletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności.

Źródło spalania paliw musi być wpisane do CEEB.

 

Wnioski o wypłatę dodatku należy składać najpóźniej do 30 listopada 2022 roku.

 

Jak obliczyć wysokość dodatku:

Dodatek dla podmiotów wrażliwych ustala się zgodnie ze wzorem:

D = (Zk − Skp) x 0,4,

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

D – wysokość dodatku dla podmiotów wrażliwych, wyrażoną w złotych,

Zk – zakładany średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, stanowiący iloczyn jego średniej ceny zakupu obliczonej na podstawie dokumentów sprzedaży dotyczących roku dostaw 2022 oraz średniej rocznej ilości tego paliwa przyjętej do obliczenia Skp, wyrażony w kwocie brutto w złotych, przy czym dokumenty sprzedaży powinny obejmować co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa przyjętej do obliczenia Skp,

Skp – średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, obliczony z dwóch wybranych lat z okresu trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, stanowiący sumę iloczynów wykazanych na dokumentach sprzedaży cen zakupu tego paliwa oraz jego ilości, podzieloną przez dwa, wyrażony w kwocie brutto w złotych; w przypadku gdy dane główne źródło ciepła było wykorzystywane w okresie krótszym niż dwa lata poprzedzające złożenie wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, obliczenia średniego rocznego kosztu są wykonywane dla tego okresu.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o dodatek składa się na formularzu wniosku określonego w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. (Dz. U z 2022 r. poz. 1976) w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.
 • Dokumenty potwierdzające uprawnienia do reprezentowana podmiotów wrażliwych – oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie za zgodność z oryginałem;
 • Dokumenty sprzedaży będące podstawą do obliczenia kwoty dodatku wynikające ze wzoru na obliczenie wysokości dodatku – informacje w punkcie dotyczącym wysokości dodatku,

Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

Gdzie należy złożyć wniosek

Wnioski można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Chmielno (pok. nr 3) w godzinach:

 • Poniedziałek, Wtorek, Środa: 7:30 – 15:30,
 • Czwartek: 7:30 – 16.00,
 • Piątek: 7:30 – 15:00

lub przez internet – za pośrednictwem platformy EPUAP na adres: /ombv03h894/ SkrytkaESP. W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej, formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

 

Dodatkowych informacji można zasięgnąć w godzinach pracy urzędu gminy pod numerem telefonu: 58-685-68-57.

Sposób załatwienia

 • Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku kończy się wydaniem informacji o przyznaniu świadczenia lub w przypadku odmowy przyznania świadczenia – decyzją administracyjną.
 • W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych zawiera braki formalne lub błędy obliczeniowe lub budzi inne uzasadnione wątpliwości organu wypłacającego co do zgodności ze stanem rzeczywistym, organ wypłacający, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych lub błędów obliczeniowych lub usunięcia wątpliwości organu wypłacającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do ich usunięcia.
 • W przypadku nieusunięcia braków formalnych lub błędów obliczeniowych zawartych we wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych lub wątpliwości organu wypłacającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do ich usunięcia organ wypłacający odmawia zatwierdzenia wniosku w zakresie, w jakim kwota dodatku dla podmiotów wrażliwych budzi wątpliwości lub nie przysługuje, informując wnioskodawcę o przyczynie tej odmowy.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw;
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.
 • rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

 

Dodatek nie przysługuje, jeżeli:

 • wniosek zostanie złożony po 30 listopada 2022 roku,
 • źródło ogrzewania nie zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków;
 • w przypadku nie ponoszenia koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalność.

Informacje dodatkowe

 • Podmioty wrażliwe które ubiegają się o przyznanie dodatku muszą posiadać siedzibę oraz miejsce prowadzenia swojej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Dodatek dla podmiotów wrażliwych wypłaca się na wniosek osoby albo osób uprawnionych do reprezentowania podmiotów,
 • W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych złożyła więcej niż jedna osoba uprawniona do reprezentowania podmiotów dodatek ten jest przyznawany na podstawie wniosku, który został złożony jako pierwszy.

 

Do pobrania:

10 lis 2022