Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Program „Ciepłe Mieszkanie” – nabór wstępnych deklaracji

Nabór deklaracji wstępnych do wymiany nieefektywnych źródeł ogrzewania w budynkach wielorodzinnych

W związku z zamiarem pozyskania przez Gminę Chmielno dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW) w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” informujemy o rozpoczęciu naboru wstępnych deklaracji dotyczących wymiany nieefektywnych źródeł ogrzewania w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Konieczność wypełnienia deklaracji przez mieszkańców zainteresowanych udziałem w programie

Zbadanie potrzeb mieszkańców będzie stanowiło bazę dla Gminy Chmielno do właściwego oszacowania poziomu wsparcia i wypełnienia wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” WFOŚiGW w Gdańsku.

Wypełnienie deklaracji nie jest zobowiązaniem do udziału w programie, a jej złożenie nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania, czy też z przyznaniem dofinansowania.

Cel Programu

Program ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Uczestnicy Programu „Ciepłe Mieszkanie”

Program przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, ogrzewanego za pomocą nieefektywnego źródła ciepła na paliwa stałe.

Wysokość dofinansowania

 • Poziom podstawowy: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 000 zł.

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:
•    Do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tys. zł na jeden lokal mieszkalny

 • Poziom podwyższony: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:
 • 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowy
 • 2342 w gospodarstwie jednoosobowym

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:
•    Do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł na jeden lokal mieszkalny

 • Poziom najwyższy: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:
  900 zł w gospodarstwie wieloosobowym
  •    1260 w gospodarstwie jednoosobowym
  •    lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:
•    Do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny

Na co  można przeznaczyć dofinansowanie

Dofinansowanie można uzyskać na demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

 • zakup i montaż nowego źródła ciepła (pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego) do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej lokalu mieszkalnego, podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo można wykonać (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła;
 • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
 • dokumentację projektowa dotyczącą powyższego zakresu.

Miejsce i termin składania deklaracji

Wszystkie osoby fizyczne zainteresowane przystąpieniem do programu powinny złożyć deklarację wyrażającą chęć przystąpienia do udziału w programie priorytetowym „Ciepłe Mieszkanie” według wzoru deklaracji – załącznik 1.

Wypełnioną deklarację wstępną należy złożyć w kancelarii podawczej Urzędu Gminy w Chmielnie – pok. nr 3, ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno, wysłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@chmielno.pl w terminie  do 14 grudnia 2022 roku.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem: 58 685 68 45.

Po wstępnym rozeznaniu potrzeb mieszkańców Gmina Chmielno złoży wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, a w przypadku uzyskania dotacji, Gmina przygotuje nabór wniosków dla beneficjentów końcowych, o czym mieszkańcy zostaną poinformowani.

Więcej informacji  https://www.czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

WAŻNE!

 1. Ewentualna realizacja inwestycji przez Beneficjentów będzie możliwa po zawarciu umowy o dofinansowanie z Gminą Chmielno.
 2. Wnioski mogą złożyć jedynie osoby, które są właścicielami bądź współwłaścicielami lokalu mieszkalnego z indywidualnym źródłem ciepła na paliwo stałe, znajdującego się w budynku wielorodzinnym na terenie Gminy Chmielno.
 3. Data wystawienia pierwszej faktury nie może być wcześniejsza niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta z Gminą Chmielno.
 4. W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.
 5. Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej.

1. Wstępna deklaracja udziału w programie Ciepłe Mieszkanie

2. Program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie

3. Wykaz kosztów kwalifikowanych w programie Ciepłe Mieszkanie

14 lis 2022