Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Ogłoszenie o naborze wniosków do programu „Ciepłe Mieszkanie”

Gmina Chmielno ogłasza nabór wniosków w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”.

1. Termin składania wniosków:

Do 31.12.2023 r. lub do wyczerpania środków.

2. Miejsce składania wniosków:

Urząd Gminy Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno (kancelaria – pok. nr 3) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

3. Tryb składania wniosków o powierzenie grantów:

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami musi być złożony bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji) w miejscu wskazanym pkt. 2 ogłoszenia. Termin składania wniosków upływa w dniu 31.12.2023 r. lub w momencie wyczerpania środków.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

4. Informacje o zasadach programu

Szczegółowe informacje o zasadach programu wraz ze wzorami formularzy stanowi Regulamin naboru wraz z załącznikami.

Ważne !

Informujemy, że złożenie wniosku, a następnie podpisanie umowy z gminą nie jest równoznaczne z gwarancją otrzymania środków przez mieszkańców. Wypłata środków dla mieszkańców uzależniona będzie od prawidłowego rozliczenia środków w ramach zawartej przez beneficjenta końcowego umowy i otrzymania przez Gminę dofinansowania z WFOŚiGW.

Rozpoczęcie przedsięwzięcia przez beneficjenta to poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) który nie może nastąpić wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez beneficjenta końcowego z gminą. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie programu „Ciepłe Mieszkanie”: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

Pytania należy kierować na adres e-mail: abyczkowska@chmielno.pl lub telefonicznie: 58 685 68 45.

Regulamin naboru wniosków

1. Wzór wniosku o dofinansowanie

2. Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie

3. Wzór wniosku o płatność

4. Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność

5. Wzór umowy o dofinansowanie

6. Program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie

 

9 lut 2023