Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Komunikat dotyczący obowiązku przeglądu i czyszczenia kominów w domach jednorodzinnych

KOMUNIKAT

 

DOTYCZĄCY OBOWIĄZKU PRZEGLĄDU I CZYSZCZENIA KOMINÓW W DOMACH JEDNORODZINNYCH

 

W ostatnim czasie strażacy OSP z terenu gminy Chmielno odnotowali zwiększoną liczbę interwencji związanych z pożarami sadzy w przewodach kominowych.  Poniżej przedstawiamy  ważne informacje związane z tym zagrożeniem.

Spalanie w piecu mokrego drewna, płyt wiórowych, śmieci i odpadów komunalnych oraz elementów z tworzywa sztucznego i gumy skutkuje odkładaniem się wewnątrz przewodu kominowego sadzy, czyli pozostałości z niepełnego spalania tychże materiałów stałych. W wyniku jej nagromadzenia w kominie, dochodzi do samozapłonu i pożaru.

 

Jak nie dopuścić do pożaru sadzy w przewodzie kominowym?

  • Nie spalaj w urządzeniu grzewczym żadnych odpadów. Utylizuj je zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Dokonuj regularnego czyszczenia przewodu kominowego – w odstępach czasu – zależnych od stosowanego paliwa.
  • Dokonuj przeglądu stanu technicznego przewodu kominowego i przewodów wentylacyjnych.

 

Jednak nawet regularne czyszczenie przewodów odprowadzających spaliny może nas nie uchronić przed pożarem sadzy, w sytuacji, gdy nagminnie spalamy w piecu zabronione odpady. Powstający na ściankach przewodu spalinowego osad może być trudny do usunięcia.

 

PRZYPOMINAMY!

 

Przepisy zobowiązują do czyszczenia kominów! Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109 poz. 719ze zm.), w obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:

  • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
  • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
  • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
  • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

 

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z poz. zm.) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Za brak obowiązkowego przeglądu instalacji może też ukarać mandatem w wysokości do 500 zł powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.

 

Warto pamiętać o tym nie tylko dlatego, żeby uniknąć mandatu, ale przede wszystkim, by zadbać o własne zdrowie i bezpieczeństwo.

Właściciele domów jednorodzinnych muszą pamiętać też, że jeżeli wykupili ubezpieczenie i doszło do nieszczęścia np. pożaru, to ubezpieczyciel nie wypłaci im odszkodowania, jeżeli nie przedstawią mu dokumentów z przeglądów instalacji i z czyszczenia komina.

 

28 mar 2023