Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Kontrola szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy w Chmielnie informuje o planowanych kontrolach zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków, które będą prowadzone w najbliższym czasie. Kontrole będą polegać na sprawdzaniu posiadania umów, dowodów uiszczania opłat oraz częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, z okresu jednego roku.

Kontrole podyktowane są zmianą przepisów, wprowadzonych ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1549), która weszła w życie 9 sierpnia 2022 r. oraz są zgodne  z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519, ze zm.), który wskazuje, że  gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Przypominamy też, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków). Czynności te muszą zostać odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za ww. usługę.

Jeżeli w trakcie kontroli stwierdzona zostanie zbyt mała częstotliwość odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych, a tym samym zaistnieje wysokie prawdopodobieństwo że zbiornik może być nieszczelny lub właściciel nieruchomości pozbywa się nieczystości w sposób nielegalny, sprawa zostanie skierowana do nadzoru budowlanego z prośbą o wszczęcie kontroli lub do sądu z  wnioskiem o ukaranie właściciela nieruchomości.

Właściciele nieruchomości, którzy nie posiadają umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków proszeni są o niezwłoczne ich  zawarcie.

Przypominamy – Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Chmielno.

Wykaz firm uprawnionych do odbioru ścieków dostępny na stronie www.chmielno.pl/mieszkaniec/informator-mieszkanca/odpady-komunalne/nieczystosci-plynne/

Wybór firmy należy do właściciela nieruchomości.

20 kwi 2023