Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Konsultacje Rocznego programu współpracy Gminy Chmielno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

Wójt Gminy Chmielno zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt Rocznego programu współpracy Gminy Chmielno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Cel konsultacji

Celem konsultacji jest poznanie opinii podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Chmielno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Kto może zgłosić uwagi i opinie do projektu Programu współpracy na 2024 rok

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe  oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie posiadające siedzibę na terenie Gminy Chmielno lub prowadzące działalność na rzecz mieszkańców Gminy Chmielno.

Forma konsultacji

  1. Publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej;
  2. Publikacja na stronie internetowej Gminy Chmielno chmielno.pl;
  3. Zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chmielno
  4. W dniu 26 października 2023 r. o godz. 17.00 zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie.

Termin konsultacji

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 20.10.2023 r. Uwagi i opinie wraz z propozycją zmian należy składać na formularzu konsultacji w nieprzekraczalnym terminie do 3 listopada 2023 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).

Wypełniony formularz konsultacji należy złożyć w jeden z wymienionych sposobów:

  • w wersji papierowej na adres Urzędu Gminy w Chmielnie, Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: abyczkowska@chmielno.pl

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Anna Byczkowska, inspektor Urzędu Gminy Chmielno, tel. 58 685 68 45, e-mail: abyczkowska@chmielno.pl

Uzasadnienie

Na podstawie art. 5a ust.1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3. Roczny program współpracy jest konsultowany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 oraz uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.

 

 

20 paź 2023