Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazwy miejscowości

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY CHMIELNO

o  przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Sznurki – część wsi Przewóz na Sznurki – wieś oraz zmiany miejscowości Maks – część wsi Przewóz na Maks – wieś

działając na podstawie Uchwały Nr XXIV/238/2006  Rady Gminy Chmielno z dnia 3 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Chmielno (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 17 lutego 2006 r. poz. 2452) oraz Zarządzenia Nr 56/2022 Wójta Gminy Chmielno z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Sznurki – część wsi Przewóz na Sznurki wieś oraz miejscowości Maks – część wsi Przewóz na Maks – wieś.

o g ł a s z a  s i ę

konsultacje społeczne dotyczące zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Sznurki oraz miejscowości Maks.

  1. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców sołectwa Przewóz w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Sznurki ustalonej jako kolonia Sznurki na Sznurki rodzaj miejscowości „wieś” oraz zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Maks ustalonej jako osada Maks na Maks rodzaj miejscowości „wieś”.
  2. Konsultacje społeczne skierowane są do wszystkich pełnoletnich mieszkańców sołectwa Przewóz, którzy nie są pozbawieni czynnego prawa wyborczego.
  3. Termin konsultacji ustala się  od 5 maja 2022 r.  do 5 czerwca 2022 r.
  4. Konsultacje społeczne prowadzone będą w formie pisemnej ankiety dostępnej u sołtysa.
  5. Wypełnione i podpisane ankiety należy dostarczać sołtysowi sołectwa Przewóz.
  6. Wyniki konsultacji mają charakter opiniotwórczy i nie są wiążące dla organów Gminy.
  7. O wynikach konsultacji Wójt poinformuje na stronie internetowej Gminy Chmielno chmielno.pl, stronie BIP www.bip.chmielno.pl, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz tablicy informacyjnej sołectwa Przewóz.

                                                                                                                                                                             WÓJT GMINY

                                                                                                                                                                           Michał Melibruda