Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności
x

Projekt grantowy „Planowanie z mieszkańcami”

Gmina Chmielno otrzymała dofinansowanie na realizację Indywidualnego Planu Konsultacji (dalej IPK) w ramach projektu grantowego „Planowanie z mieszkańcami” Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie potencjału administracji samorządowej oraz wzrost udziału społecznego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Opracowany, w ramach projektu grantowego, IPK obejmuje pogłębione konsultacje społeczne dwóch aktów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla fragmentu wsi Miechucino „Zielony Stok – Szlak Kaszubski – Wrzosowa” i dla fragmentu wsi Chmielno „Chmielonko-Lampa”.

Założeniem całego procesu konsultacji jest przekazanie mieszkańcom informacji o możliwości uczestniczenia w procesie planistycznym oraz zachęcenie do wzięcia udziału w świadomym kreowaniu otaczającej przestrzeni, a także wyjście poza ramy konsultacji narzucane przez ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, m.in. poprzez zastosowanie odpowiednich technik prowadzenia dodatkowych serii konsultacji w postaci: otwartych spotkań konsultacyjnych, spotkań z właścicielami gruntów, spaceru badawczego, konsultacji on-line czy punktu konsultacyjnego w UG. Przyjęte metody konsultacji pozwolą na dotarcie do jak największej liczby mieszkańców Gminy Chmielno i zwrócenie ich uwagi na potrzeby zachowania harmonijnych walorów zabudowy, regulowanej zapisami powstającego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W trakcie konsultacji w sposób szczególny uwzględniane będą potrzeby osób z niepełnosprawnościami, seniorów, czy rodzin z dziećmi. Konsultacje będą realizowane w taki sposób, aby zapobiegać wszelkim barierom ograniczającym uczestnictwo w nich osób defaworyzowanych.

Opis technik konsultacyjnych:

Otwarte spotkanie konsultacyjne połączone ze spacerem badawczym (MPZP dla fragmentu wsi Miechucino „Zielony Stok – Szlak Kaszubski – Wrzosowa”.

Jako jedna z najczęściej stosowanych technik, pozwala wziąć udział w konsultacjach wszystkim zainteresowanym tematem. Ze względu na niewielki obszar planu i specyfikę terenu konsultacje odbędą się jednorazowo z wykorzystaniem dwóch technik. Połączenie technik ma na celu przeprowadzenie spotkania optymalnego pod kątem oczekiwań jego uczestników. Spacer badawczy jest uzasadniony m.in. ze względu na wnioski dot. minimalnej odległości zabudowy od linii brzegu jeziora. W spotkaniu wezmą udział: urbanista-moderator, który będzie przedstawiał wstępne założenia projektu planu oraz moderował spotkanie. Uczestnicy spotkania będą mieli do dyspozycji wydruki wielkoformatowe z projektem MPZP- przygotowane przez Zespół projektowy. Dla zapewnienia większego udziału rodzin z dziećmi i kobiet zorganizowany zostanie kącik dla dzieci wraz z animatorem.

Otwarte spotkanie konsultacyjne (MPZP dla fragmentu wsi Chmielno „Chmielonko-Lampa”). 

Zasięgnięcie opinii w postaci otwartego spotkania konsultacyjnego to etap, w którym uczestnicy konsultacji społecznych mają czas na zgłaszanie swoich uwag czy propozycji. W spotkaniu, podobnie jak w Miechucinie wezmą udział: urbanista-moderator, który będzie przedstawiał wstępne założenia projektu planu oraz moderował spotkanie. Uczestnicy spotkania będą mieli do dyspozycji wydruki wielkoformatowe z projektem MPZP- przygotowane przez Zespół projektowy. Dla zapewnienia większego udziału rodzin z dziećmi i kobiet zorganizowany zostanie kącik dla dzieci wraz z animatorem.

Konsultacje z wykorzystaniem formularza ON-LINE

W trakcie konsultacji na stronie internetowej: https://chmielno.e-mapa.net,  udostępniony zostanie formularz on-line (funkcja istniejąca). Działanie dla obu planów – osobno Formularz dla MPZP Miechucino i MPZP Chmielonko). Formularz pozwoli na zebranie opinii interesariuszy na temat wstępnej propozycji rozwiązań przyjętych w projekcie planu.

Formularz wskazywać będzie wstępną propozycję MPZP. Wypełnienie ankiety pozwoli interesariuszom wpłynąć na zapisy MPZP. Nie będą w nim jednak zbierane potrzeby i oczekiwania mieszkańców (co się robi na etapie diagnozy) ani nie będzie konsultowany z mieszkańcami projekt planu (co jest II etapem konsultacji). Formularz ma ułatwić zebranie pisemnych opinii również dla tych osób, które nie przyjdą na spotkanie.

Formularz jako odrębna technika zbierania opinii pisemnych ułatwi interesariuszom złożenie opinii w sprawie zagospodarowania obszarów objętych planami.

Punkt konsultacyjny – w siedzibie urzędu gminy

W celu umożliwienia mieszkańcom uzyskania indywidualnych wyjaśnień oraz przyjęcia ustnych uwag do obu planów zorganizowany zostanie punkt konsultacyjny w siedzibie Urzędu Gminy Chmielno przy ul. Gryfa Pomorskiego 22 w każdy czwartek w godz. 13:00 – 16:30 w miesiącach maj i czerwiec 2020 roku. Zabieg taki ułatwi mieszkańcom dotarcie do informacji o konsultacjach, zasięgnięcie ich opinii i promocję konsultacji społecznych.

Wprowadzenie rozszerzonej, nie standardowej i nie objętych ustawą procedury konsultacji pozwali zachować elastyczność w procesie projektowania planu, a także niwelować ewentualne konflikty – poprzez ich rozwiązywanie jeszcze przed przeprowadzeniem wymaganej prawem dyskusji publicznej. Gmina Chmielno, jako organ uchwałodawczy pragnie, aby podczas realizacji tego etapu IPK pogłębione konsultacje społeczne stały się ważnym elementem budowania zaufania pomiędzy wszystkimi stronami uczestniczącymi w procedurze planistycznej oraz tworzenia rzeczywistych relacji partnerskich pomiędzy sektorem publicznym, a społecznością lokalną.

Wysokość otrzymanego grantu: 30.228,65 zł.