Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności
x

Opracowanie zestawu materiałów hostowanych

Wójt Gminy Chmielno ogłasza zapytanie ofertowe dot. opracowania zestawu materiałów hostowanych dla szkół znajdujących się na terenie gminy Chmielno, w ramach projektu pod nazwą: „Poprawa jakości edukacji na terenie Gminy Chmielno”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja.

Termin realizacji zamówienia:

1. Opracowanie materiałów od dnia podpisania umowy do dnia 28.12.2016r.

2. Hosting  przez okres minimum 2 lat od podpisania umowy.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 1. O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadają wiedzę i doświadczenie,  tj. sporządzili minimum jeden materiał hostowany, na podstawie którego przeprowadzono kurs e-learningowy lub b-learningowy dla nauczycieli K12 o długości prowadzenia nie mniej niż 2 miesięcy.

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  tj. posiadają minimum 2 osoby z dorobkiem twórców materiałów dydaktycznych dla K12

d) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

KRYTERIA OCENY

CENA – 80 %

DOŚWIADCZENIE – 20 %

Kontakt z zamawiającymi Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są:

Sławomir Niedziela: Specjalista ds. zamówień publicznych; Tel: 698-679-030, mail: slawomir.niedziela@gmail.com

Magdalena Kreft-Mielewczyk: Specjalista ds. Programów; tel: 58-685-68-55; mail: projekty@chmielno.pl