Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności
x

„Wyjdź z domu – zainwestuj w siebie”

„Wyjdź  z domu – zainwestuj w siebie”

projekt realizowany   ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 6 Integracja, działanie 6.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja Społeczno – Zawodowa.

           Projekt skierowany jest do 80 mieszkańców Gminy Chmielno, korzystających ze wsparcia tutejszego ośrodka pomocy społecznej ( osoby pozostające bez zatrudnienia, w wieku aktywności zawodowej, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby niepełnosprawne).

           Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia beneficjentów poprzez poprawę dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej oferowanych przez Centrum Integracji Społecznej w Garczu.         

             Całkowita wartość projektu „Wyjdź  z domu – zainwestuj w siebie”, realizowanego od 1.01.2016 do 31.12.2018 roku wynosi 1 136.377,38 zł, dofinasowanie ze środków unijnych stanowi 85% i wynosi 965 920,77 zł.

Reintegracja społeczna – działania : warsztaty psychologiczne ( zajęcia indywidualne i grupowe), warsztat z terapeuta zajęciowym, z trenerem umiejętności psychospołecznych, warsztaty kreowania własnego wizerunku, poradnictwo prawne.

Reintegracja zawodowa – działania : warsztaty z doradca zawodowym, warsztaty – szkolenia podnoszące kompetencje i umiejętności, 32 indywidualne  kursy zawodowe dające kwalifikacje do wykonywania zawodu, zajęcia praktyczne u pracodawcy, wyjazdy do spółdzielni socjalnych.

Profilaktyka wykluczenia społecznego – działania : praca socjalna z BO i rodziną, poradnictwo psychologiczne, warsztaty rodzinnej aktywności i kreatywności ( 32 vouchery), Akademia Rodzica – warsztaty podnoszące umiejętności opiekuńczo – wychowawcze rodziców i opiekunów. 

Dotychczasowe efekty :  z 52 uczestników ( w tym 15 ON)  13 osób pojęło zatrudnienie.

Biuro projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                        

83-333 Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 33

tel./fax (058) 685-68-69

www.gopschmielno.pl  e-mail: gops@chmielno.pl

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020