Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

OGŁOSZENIE o odmowie przyznania dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

20.07.2023 r.

OGŁOSZENIE

w sprawie odmowy zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Realizacja koncertu grupy muzycznej Michalove podczas Wiejskiej Kuźni Pamięci Damrocka Chmielno na Grodzisku” z pominięciem otwartego konkursu ofert przez Fundację Rozwoju Idei

Na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.)

Wójt Gminy Chmielno

po rozpatrzeniu oferty złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Fundację Rozwoju Idei z siedzibą w Chmielnie, na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturowych i dziedzictwa narodowego

postanawia:

nie uznać celowości realizacji ww. zadania publicznego ze względu na brak środków finansowych
w budżecie gminy Chmielno na zlecenie realizacji oferty. Oznacza to brak możliwości zawarcia umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14 ustawy, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł;

2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Ofertę o której mowa w art.19a ustawy złożyła Fundacja Rozwoju Idei na realizację zadania publicznego pn. „Realizacja koncertu grupy muzycznej Michalove podczas Wiejskiej Kuźni Pamięci Damrocka Chmielno na Grodzisku”.

Celem objętego złożoną ofertą zadania była organizacja koncertu grupy muzycznej „Michalove” podczas plenerowego wydarzenia Wiejskiej Kuźni Pamięci Damrocka Chmielno, który odbędzie się 19 sierpnia 2023 r. na Grodzisku w Chmielnie. Wydarzenie kulturalno-muzyczne ma na celu aktywizację
i budzenie postaw zaangażowania mieszkańców Chmielna, promowanie idei integracji i animacji społeczności wokół pamięci miejsca i lokalnego dziedzictwa przeszłości tj. kaszubskich legend.

Podczas oceny  celowości realizacji zadania bierze się pod uwagę:

– stopień  jakim oferta odpowiadała priorytetowym zadaniom publicznych, określonym w Rocznym programie współpracy Gminy Chmielno z organizacjami pozarządowymi,

– zapewnienie wysokiej jakości realizacji zadania,

– korzyści wynikające z realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową dla lokalnej społeczności,

– okres realizacji zadania,

– środki finansowe dostępne na realizację zadania.

W związku z powyższym po dokonaniu analizy oferty złożonej przez Fundację Rozwoju Idei Wójt Gminy Chmielno postanowił nie uznać celowości realizacji zadania publicznego pn. „Realizacja koncertu grupy muzycznej Michalove podczas Wiejskiej Kuźni Pamięci Damrocka Chmielno na Grodzisku” ze względu na:

– braku środków finansowych dostępnych na realizację zadania.

 

                                                                                                 Wójt Gminy Chmielno

                                                                                                – -/ Michał Melibruda