Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

OGŁOSZENIE o przyznaniu dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2023

OGŁOSZENIE

o przyznaniu dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie art. 19a ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1327 ze zm.) na wsparcie realizacji zadania publicznego Fundacji Piotra Augustyniaka „Pępek Świata” pn. Biała Sobota na terenie Gminy Chmielno.

Wójt Gminy Chmielno po rozpatrzeniu oferty złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert
w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Fundację Piotra Augustyniaka „Pępek Świata” na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295 i 567) pn. Biała Sobota na terenie Gminy Chmielno”

postanawia uznać celowość realizacji ww. zadania publicznego oraz przyznać wsparcie finansowe
w wysokości 4 800,00 zł
(słownie: cztery tysiące osiemset złotych 00/100).

W dniu 9 maja 2023 r. do Urzędu Gminy Chmielno wpłynęła oferta złożona przez Fundację Piotra Augustyniaka „Pępek Świata”, ul. Starowiejska 50, 80-534 Gdańsk na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 295 i 567).

Ofertę zamieszczono na okres min. 7 dni:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chmielno,
  • na stronie internetowej Gminy Chmielno: www.chmielno.pl

W wyznaczonym terminie do Urzędu Gminy Chmielno nie wpłynęły uwagi dotyczące ww. oferty. Oznacza to możliwość niezwłocznego zawarcia umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Alternatywny sposób dostępu do treści oferty – kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy Chmielno: (58) 685 68 45.

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert