tel./fax 58 685 68 68
Wielkość czcionki: A - A +

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY CHMIELNO

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 22,
  83-333 Chmielno, kontakt pod adresem e – mail; sekretariat@chmielno.pl tel. 58 685 68 68.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Karolina Lelek, kontakt pod adresem e – mail:
  iod@chmielno.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub udzielonej
  zgody w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, realizacji zawartych
  umów, podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub
  wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania tych
  danych na podstawie przepisów prawa tj. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące
  zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w
  celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; inne podmioty, którym
  na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Chmielno powierzono przetwarzanie danych
  osobowych dla których Administratorem jest Gmina Chmielno.
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z
  Instrukcją Kancelaryjną. Dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do
  celów, w których dane te są przetwarzane. Dane osobowe można przechowywać przez okres
  dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym.
 6. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania
  sprostowania danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania w przypadku, gdy osoba, której
  dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych.
 7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
  przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia
  tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania,
  którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach
  ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2,
  00 – 193 Warszawa; tel. 22 860 70 86).
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i obowiązkowym w sytuacji
  przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartą między stronami
  umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
  której dane dotyczą, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Chmielno