Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności
Gmina Chmielno w partnerstwie z Gminą Kartuzy realizuje projekt  „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków”

Gmina Chmielno w partnerstwie z Gminą Kartuzy realizuje projekt „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków”

Gmina Chmielno w partnerstwie z Gminą Kartuzy realizuje projekt

„Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.3 Gospodarka wodnościekowa  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cel projektu: Wypełnienie przez aglomerację kanalizacją Chmielno zobowiązań akcesyjnych Polski oraz osiągnięcie celów określonych w Dyrektywie 91/271/EWG dotyczącej oczyszczalni ścieków komunalnych.

W ramach realizacji projektu planowane są następujące działania:

1.budowa sieci Kanalizacji Sanitarnej w Łapalicach,

2.modernizacja (przebudowa i doposażenie) Gminnej oczyszczalni ścieków  w Kożyczkowie, w tym:

  • montaż paneli z laminatów poliestrowych wraz z ociepleniem istniejących komór oczyszczalni ścieków;
  • przykrycie i ocieplenie ścian zewnętrznych istniejącego bloku biologicznego BBN ;
  • zakup nowego sprzętu – przyczepy 8t tandem z nadstawką;
  • zakup zadymiarki do kontroli przyłączy i lokalizacji przyłączy;
  • zakup wyposażenia laboratorium przy oczyszczalni ścieków;
  • zakup sondy stacjonarnej do stacji zlewnej oraz zakup sondy przenośnej

3. przebudowa przepompowni ścieków  w Garczu

Rezultaty projektu:

poprawa stanu środowiska naturalnego w regionie,

poprawa środowiskowych warunków życia mieszkańców,

poprawa atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej,

trzymanie i zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej,

wzrost wartości terenów inwestycyjnych (mieszkaniowych i usługowo – handlowych) w wyniku wyposażenia kolejnych terenów w sieć kanalizacyjną.

Całkowity koszt realizacji Projektu – 4 185 182,37 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej – 2 892 199,19 zł