Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Nowe pomocy dydaktyczne dla uczniów

W ramach projektu „Poprawa jakości edukacji na terenie Gminy Chmielno”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, szkoły na terenie Gminy Chmielno zostały doposażone w liczne pomoce naukowe, materiały dydaktyczne i sprzęt multimedialny. Dzięki nim wzrosła jakość edukacji.

W SP w Miechucinie realizowane są zajęcia logopedyczne, które pozwalają na dokonanie kompleksowej obserwacji ucznia oraz pomoc w korygowaniu wad i zaburzeń mowy. Podczas zajęć wykorzystuje się m.in. tablety oraz tablicę interaktywną wraz z dedykowanymi programami logopedycznymi – zawierającymi zabawy i ćwiczenia logopedyczne dla dzieci wspierające specjalistyczną terapię wad wymowy.

Ponadto na zajęciach z przyrody poprzez różne metody i formy pracy dzieci doskonalą umiejętności praktyczne: prowadzą obserwacje i wykonują proste doświadczenia przyrodnicze, poznają organizm człowieka, zjawiska przyrody związane z różnymi porami roku, życie w wybranych ekosystemach w lesie, poznają układ słoneczny.  

W SP Kożyczkowie zajęcia j. angielskiego umożliwiają uczniom poznanie i korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjnych przy jednoczesnej nauce doskonalenia sprawności rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania.  

Dzieci utrwalają i poszerzają wiedzę z zakresu słownictwa oraz gramatyki przewidziane do realizacji w danej klasie.