Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności
Dostępna Szkoła

Dostępna Szkoła

 

 

Zakończenie prac budowlanych w ramach dostępności architektonicznej projektu „Dostępna Szkoła”.

Gmina Chmielno otrzymała wsparcie w postaci grantu na realizację przedsięwzięcia pt. „Adaptacja Szkoły Podstawowej w Chmielnie i Szkoły Podstawowej w Miechucinie w Modelu Dostępnej Szkoły” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne
i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, konkurs nr POWR.04.01.00 IZ.00 00 021/18 w wysokości 1 350 000,00 zł.

Okres realizacji projektu: 1 kwiecień 2022 roku – 31 lipiec 2023 roku.

W celu poprawy dostępności dwóch placówek edukacyjnych pod kątem likwidacji barier architektonicznych zrealizowano prace budowlane oparte na Modelu Dostępnej Szkoły.

Szkoła Podstawowa w Chmielnie

Przed wejściem do placówki dostosowano „plac przedwejściowy” poprzez zakup ławek oraz stojaku na rowery. Wydzielono i oznaczono miejsce postojowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostęp do budynku zapewniają wyremontowane schody wykonane z materiałów antypoślizgowych wraz z poręczami oraz pochylnia dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wykonano przejście przez drzwi gdzie próg ma nie więcej niż 2 cm a w wiatrołapie zlicowano wycieraczki z podłogą aby nie wystawała ponad powierzchnię ruchu. Zastosowano kolorystykę kontrastującą z tłem ściany i posadzki w celu poprawy dostępności dla osób słabowidzących.

Nastąpiła poprawa dostępności komunikacji poziomej poprzez wymianę posadzek na antypoślizgowe. Zapewniono kontrast kolorystyczny między płaszczyznami ścian i podłóg na holach i klatkach schodowych.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa poruszania osób słabowidzących oznakowano także słupy znajdujące się w strefie ruchu.

W celu dostosowania klatek schodowych do Modelu Dostępnej Szkoły wymieniono poręcze.

W ramach projektu wyremontowano salę lekcyjną. W kilku pomieszczeniach zostały wymienione drzwi na spełniające standardy w zakresie minimalnej szerokości. W sali rewalidacyjnej zamontowano podciąg w celu ułatwienia realizacji zajęć terapii. W stołówce szkolnej obniżono ladę wydawczą aby ułatwić obsługę osób z niepełnosprawnościami.

W szkole wyremontowano i dostosowano toaletę do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Przebudowane zostały dwie nienormatywne pochylnie, które znajdują w ciągach komunikacji na parterze i piętrze budynku szkoły. Zamiast nich wykonano ciąg chodnikowy.

Trwają prace montażu windy, która skomunikuje 4 piętra nowego skrzydła szkoły. Starsza część budynku będzie obsługiwana przez schodołaz również zakupiony w ramach grantu.

Szkoła Podstawowa w Miechucinie

Dzięki wsparciu grantowemu i zrealizowanym pracom budowlanym stan dostosowania placówki z zakresu poprawy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami znacznie wzrósł.

Dostosowano dojście boczne do szkoły do potrzeb osób z ograniczona mobilnością wraz z wyznaczeniem miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami poprzez remont nawierzchni ciągu pieszego.

Dostęp do wejścia bocznego budynku zapewniono poprzez wykonanie chodnika o spadku nie większym niż 5% oraz bezprogowe przejście.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa poruszania się osobom słabowidzących oznaczono kontrastowo słupy znajdujące się w przestrzeniach komunikacyjnych oraz zastosowano kontrastowe pasy między płaszczyznami ścian i posadzek.

Zmodernizowano i przeniesiono gabinet profilaktyki zdrowotnej oraz gabinet specjalistyczny do nowych pomieszczeń.

Wyremontowano i dostosowano toaletę do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność wszystkich kondygnacji zostanie zapewniona przez montaż platformy przyschodowej oraz zakup schodołazu.

Pozyskane w ramach grantu środki będą wydatkowane między innymi także na odpowiednie oznakowanie pomieszczeń, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, szkolenia i kursy mające na celu podniesienie świadomości oraz kompetencji nauczycieli, specjalistów szkolnych, administracji i obsługi w zakresie dostępności.

 

Podpisanie umowy na realizację prac budowlanych

W dniu 23.08.2022 r. Wójt Gminy Chmielno Pan Michał Melibruda działając w imieniu Gminy Chmielno podpisał umowę z firmą Pana Andrzeja Szwichtenberga Usługi ogólno-budowlane „Szwichtenberg”  na realizację prac budowlanych w celu przystosowania infrastruktury pod kątem dostępności dla uczniów
z niepełnosprawnościami w dwóch placówkach edukacyjnych – w Szkole Podstawowej
w Chmielnie oraz w Szkole Podstawowej w Miechucinie. Zakres prac obejmuje m.in. poprawę infrastruktury dojścia do placówek oświatowych, wyznaczenie miejsc dla osób
z niepełnosprawnościami, remonty i dostosowanie pomieszczeń (sal lekcyjnych, rewalidacyjnych, świetlic, stołówki szkolnej, łazienek).

Termin realizacji prac – do 30.09.2022 r.

Łączny koszt inwestycji – 198 030,00 zł.

Gmina Chmielno otrzymała na ten cel wsparcie w postaci grantu na realizację przedsięwzięcia pt. „Adaptacja Szkoły Podstawowej w Chmielnie i Szkoły Podstawowej w Miechucinie w Modelu Dostępnej Szkoły” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, konkurs nr POWR.04.01.00 IZ.00 00 021/18 w wysokości 1 300 000,00 zł.

Okres realizacji projektu: 1 kwiecień 2022 roku – 31 lipiec 2023 roku.