Unia Europejska

tel. 58 685 68 68
fax 58 742 59 63
Wielkość czcionki: A - A +

Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chmielno

Gmina Chmielno przystąpiła do realizacji projektu pn. „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chmielno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna.

Całkowita wartość projektu: 2 212 903,34 PLN

Kwotadofinanowania UE: 1 880 967,84 PLN

Okres realizacji: 01.09.2016 – 31.08.2018

Projekt skierowany jest do 181 dzieci w wieku przedszkolnym oraz 14 nauczycieli. Głównym celem projektu jest wzrost udziału dzieci w wieku 3-5 lat w edukacji przedszkolnej, w tym utworzenie 65 trwałych miejsc wychowania przedszkolnego oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej w trzech OWP gminy Chmielno. Cele szczegółowe to rozszerzenie oferty 3 OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnością: zajęcia logopedyczne, zajęcia terapeutyczne – erteterapia, grafomotoryczne, resocjalizacyjne, zajęcia doskonalenia koordynacji ruchowej, zajęcia korekcyjno-kompensacyjn, rytmika, język angielski z wykorzystaniem narzędzi i technologii cyfrowych TiK, zajęcia rowijające kompetencje matematyczno-przyrodnicze, zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się i zapamiętywania, zajęcia z zakresu kompetencji społeczno-emocjonalnych. Realizacja zajęć ukierunkowana jest na rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy z wykorzystaniem innowacyjnych form nauczania, nowoczesnych pomocy i sprzętu. Projekt zakłada doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowej nauczycieli przedszkola oraz wdrożenie funkcji wspierającej proces nauczania poprzez platformę edukacyjną wraz z hostingiem materiałów edukacyjnych.    

©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Chmielno