Unia Europejska

tel. 58 685 68 68
fax 58 742 59 63
Wielkość czcionki: A - A +

Sukces poprzez wyższe kwalifikacje

Projekt „Sukces poprzez wyższe kwalifikacje” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej 5: Zatrudnienie, dla działania: 5.5. Kształcenie Ustawiczne, realizowany przez CNJA EDUKACJA Witold Szaszkiewicz spółka jawna jako Lidera Projektu z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków oraz Partnerów Projektu.

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji w zakresie posługiwania się językiem angielskim lub niemieckim, TIK lub zawodowych poprzez realizację szkoleń zakończonych egzaminami zewnętrznymi. Projekt skierowany jest do uczących się, pracujących lub zamieszkujących w woj. pomorskim w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w wieku 25 lat i więcej, w tym osób w wieku powyżej 50 lat i więcej i osób o niskich kwalifikacjach (do poziomu do ISCDE-3 włącznie) wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji. Okres realizacji projektu od 01.02.2020 r. do 31.12.2022r.
Dofinansowanie projektu z UE: 1 764 021,05 zł.

W ramach projektu oferujemy 120 godzinne szkolenia z języka angielskiego, języka niemieckiego, TIK oraz kursy zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym.

©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Chmielno