Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności
Sukces poprzez wyższe kwalifikacje

Sukces poprzez wyższe kwalifikacje

Projekt „Sukces poprzez wyższe kwalifikacje” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej 5: Zatrudnienie, dla działania: 5.5. Kształcenie Ustawiczne, realizowany przez CNJA EDUKACJA Witold Szaszkiewicz spółka jawna jako Lidera Projektu z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków oraz Partnerów Projektu.

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji w zakresie posługiwania się językiem angielskim lub niemieckim, TIK lub zawodowych poprzez realizację szkoleń zakończonych egzaminami zewnętrznymi. Projekt skierowany jest do uczących się, pracujących lub zamieszkujących w woj. pomorskim w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w wieku 25 lat i więcej, w tym osób w wieku powyżej 50 lat i więcej i osób o niskich kwalifikacjach (do poziomu do ISCDE-3 włącznie) wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji. Okres realizacji projektu od 01.02.2020 r. do 31.12.2022r.
Dofinansowanie projektu z UE: 1 764 021,05 zł.

W ramach projektu oferujemy 120 godzinne szkolenia z języka angielskiego, języka niemieckiego, TIK oraz kursy zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym.