Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Ukierunkowanie ruchu turystycznego w Gminie Żukowo i Gminie Chmielno

Gmina Chmielno w partnerstwie z Gminą Pelplin realizuje projekt

„Ukierunkowanie ruchu turystycznego w Gminie Żukowo i Gminie Chmielno poprzez utworzenie ścieżek dydaktycznych oraz zagospodarowanie terenów ważnych przyrodniczo”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cel projektu: Zabezpieczenie cennych przyrodniczo obszarów chronionych gminy Chmielno oraz obszarów zieleni miejskiej atrakcyjnych pod względem rekreacyjnym w gminie Żukowo przed nadmierną i niekontrolowaną antropopresją.

W ramach realizacji projektu planowana jest realizacja dwóch kompleksowych, powiązanych ze sobą grup zadań:

 1. budowę trzech ścieżek edukacyjnych (łącznie 7,70 km) wraz z infrastrukturą towarzyszącą:
 • ścieżka edukacyjna I – ścieżka dydaktyczna dla potrzeb ochrony terenów ważnych przyrodniczo oraz edukacji ekologicznej obejmująca teren położony w Chmielnie, nad Jeziorem Kłodno; długość ścieżki ok. 3,5 km; w ramach budowy ścieżki założono infrastrukturę towarzyszącą: kładki, platforma widokowa, oznakowanie, stojaki na rowery, śmietniki, ławki, kosze na śmieci, parking, lampy solarne, monitoring terenu;
 • ścieżka edukacyjna II – ścieżka biegnąca z miejscowości Miechucino brzegiem Jeziora Wielkiego do Grodziska w Borzestowie (Garecznica)długość ścieżki ok. 3,8 km;  w ramach budowy ścieżki założono nasadzenie roślin zgodnie z projektem zieleni oraz infrastrukturę towarzyszącą: kładki, ławki kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice informacyjne i kierunkowe;
 • ścieżka edukacyjna III – ścieżka zlokalizowana będzie w Żukowie na terenie Parku nad Jeziorkiem i prowadzić będzie wokół zbiornika wodnego; w ramach budowy ścieżki założono: utworzenie ścieżki edukacyjnej oraz ścieżki pieszo – rowerowej dla potrzeb rekreacji aktywnej, budowę altan i parkingu, wyposażenie parku w mała architekturę, nasadzenie rodzimych gatunków rośli;
 1. działania o charakterze informacyjno – edukacyjnym dot. zagospodarowanych szlaków turystycznych oraz walorów przyrodniczych Gminy Żukowo i Chmielno.

Rezultaty projektu:

 • zwiększenie powierzchni terenów zabezpieczonych kontrolowanym ruchem turystycznym – 171,85 ha,
 • wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin miejsc należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne,
 • poprawa środowiska naturalnego regionu,
 • wzrost atrakcyjności walorów przyrodniczych i krajobrazowych regionu,
 • wzrost pożądanych postaw proekologicznych;
 • wzrost poziomu przedsiębiorczości w regionie – stworzenie nowych miejsc pracy,
 • poprawa wizerunku regionu,
 • propagowanie wśród mieszkańców i turystów aktywnych form spędzania czasu wolnego.

Całkowity koszt realizacji Projektu – 1 883 878,85 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej – 1 598 787,82 zł