Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności
x

Zezwolenia i koncesje

Licencje i zezwolenia

Wszystko o zezwoleniu na transport osób taksówką


Miejsce załatwiania spraw

Urząd Gminy Chmielno ul. Gryfa Pomorskiego 22 pok. Nr 5 Tel. (058) 684-26-81 w. 46


Komórka odpowiedzialna

Działalność gospodarcza


Sprawa

Przeniesienie uprawnień wynikających z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób taksówką na osobę trzecią


Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przeniesienie uprawnień wynikających z licencji na
  wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką na
  osobę trzecią (wzór nr GM-5561-10).
 • W przypadku śmierci osoby fizycznej posiadającej licencję i
  wystąpienia na jej miejsce spadkobiercy, w tym również osoby
  fizycznej będącej wspólnikiem w szczególności spółki jawnej lub komandytowej:
 1. oryginał licencji i wypisów z niej
 2. poświadczony urzędowo akt zgonu posiadacza licencji
 3. poświadczone urzędowo dokumenty stwierdzające nabycie spadku po zmarłym posiadaczu licencji
 4. pełnomocnictwo – jeżeli w imieniu przedsiębiorcy sprawę załatwia pracownik firmy lub inna upoważniona osoba.
 • W przypadku połączenia, podziału lub przekształcenia, zgodnie z
  odrębnymi przepisami, przedsiębiorcy posiadającego licencję:
 1. orygniał licencji i wypisów z niej
 2. poświadczone urzędowo dokumenty dotyczące połączenia, podziału lub przekształcenia przedsiębiorcy posiadającego licencję
 3. pełnomocnictwo – jeżeli w imieniu przedsiębiorcy sprawę załatwia pracownik firmy lub inna upoważniona osoba.

 • W przypadku przejęcia przez innego przedsiębiorcę w całości lub
  części działalności w zakresie transportu drogowego od
  przedsiębiorcy posiadającego licencję:
 1. oryginał licencji i wypisów z niej
 2. poświadczone urzędowo dokumenty, na mocy których nastąpiło przejęcie działalności w zakresie transportu drogowego osób taksówką od przedsiębiorcy posiadającego licencję (przypadku osób fizycznych – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osob prawnych i spółek prawa handlowego nie posiadających osobowości prawnej – odpis z rejestru przedsiębiorców)
 3. kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej REGON
 4. kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP
 5. zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą
 6. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, którzy posiadają świadectwa kwalifikacyjne określone przepisami prawa o ruchu drogowym oraz nie byli skazani prawomocnymi wyrokami sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub ochronie środowiska (wzór GM-5562-2) lub(wzór GM-5563-3)
 7. wykaz pojazdów samochodowych wraz z kopiami dowodów rejestracyjnych urzędowo potwierdzonymi w miejscu wydania dokumentu
 8. w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdów – dokument stwierdzający prawo dysponowania nimi
 9. pełnomocnictwo – jeżeli w imieniu przedsiębiorcy sprawę załatwia pracownik firmy lub inna upoważniona osoba.

Opłata skarbowa

 • 5 zł – znaczek skarbowy za wniosek.
 • 50 gr – znaczki skarbowe za każdy załącznik.
 • Za przeniesienie uprawnień wynikających z licencji w razie śmierci
  osoby fizycznej posiadającej licencję i wystąpienie na jej miejsce
  spadkobiercy – pobiera się opłatę w wysokości 5% najwyższej
  opłaty wynikającej z tabeli stanowiącej podstawę do obliczenia
  opłaty za udzielenie licencji.
 • Za przeniesienie uprawnień wynikających z licencji w razie
  połączenia ,podziału lub przekształcenia, zgodnie z odrębnymi
  przepisami, przedsiębiorcy posiadającego licencję – pobiera się
  opłatę w wysokości 5% najwyższej opłaty wynikającej z tabeli
  stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty za udzielenie licencji
 • Za przeniesienie uprawnień wynikających z licencji w razie
  przejęcia przez innego przedsiębiorcę w całości lub części
  działalności w zakresie transportu drogowego od przedsiębiorcy
  posiadającego licencję – pobiera się opłatę w wysokości 30%
  najwyższej opłaty wynikającej z tabeli stanowiącej podstawę do
  obliczenia opłaty za udzielenie licencji.

Termin załatwiania

 • Do 30 dni

Sprawa

Zgoda na wykonywanie uprawnień
wynikających z licencji nawykonywanie
krajowego transportu drogowego taksówką
osobową, przez osobę, która złożyła wniosek
o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym przedsiębiorcy


Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wyrażenie zgody na wykonywanie uprawnień
  wynikających z licencji na wykonywanie krajowego transportu
  drogowego taksówką osobową przez osobę trzecią (wzór nr
  GM-5561-14).
 • Oryginał licencji.
 • Urzędowo potwierdzona kopia wniosku o stwierdzenie nabycia
  spadku po zmarłym przedsiębiorcy.
 • Pełnomocnictwo – jeżeli w imieniu przedsiębiorcy sprawę załatwia
  pracownik firmy lub inna upoważniona osoba .

Opłata skarbowa

 • 5 zł – znaczek skarbowy za wniosek.
 • 50 gr – znaczki skarbowe za każdy załącznik.
 • Za wyrażenie zgody pobiera się opłatę w wysokości 10%
  najwyższej opłaty wynikającej z tabeli stanowiącej podstawę do
  obliczenia opłaty za udzielenie licencji.

Termin załatwiania

 • Do 30 dni

Sprawa

Zmiana treści licencji na wykonywanie
transportu drogowego taksówką


Wymagane dokumenty

 • Wniosek o zmianę treści licencji na wykonywanie transportu
  drogowego taksówką (wzór GM-5561-5).
 • W przypadku zmiany nazwy przedsiębiorcy, siedziby adresu lub nr
  w rejestrze przedsiębiorców – odpis z rejestru przedsiębiorców
  (w przypadku osób fizycznych – zaświadczenie o wpisie do
  ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku osób
  prawnych i spółek prawa handlowego nie posiadających
  osobowości prawnej – odpis z rejestru przedsiębiorców).
 • Jeśli zmiana pociąga za sobą zmiany w nr NIP i REGON –
  kserokopie zaświadczeń o nadaniu nowych numerów.
 • W przypadku zmiany pojazdu – urzędowo potwierdzona
  kserokopia dowodu rejestracyjnego.
 • Pełnomocnictwo – jeżeli w imieniu przedsiębiorcy sprawę
  załatwia pracownik firmy lub inna upoważniona osoba.

Opłata

 • 5 zł – znaczek skarbowy za wniosek.
 • 50 gr – znaczki skarbowe za każdy załączniki.
 • Za zmianę danych w licencji pobiera się opłatę w wysokości 10%
  najwyższej opłaty wymienionej w tabeli, stanowiącej podstawę do
  obliczenia opłaty za udzielenie licencji.
 • Opłaty za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu
  drogowego taksówką osobową:

Termin załatwiania

 • Do 30 dni

Sprawa

Wtórnik licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką


Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu
  drogowego taksówką (wzór GM-5561-7).
 • Kserokopia zgłoszenia policji utraty licencji w przypadku jej
  kradzieży.
 • Oświadczenie o zwrocie licencji w przypadku jej odnalezienia.
 • Pełnomocnictwo – jeżeli w imieniu przedsiębiorcy sprawę załatwia
  pracownik firmy lub inna upoważniona osoba.

Opłata skarbowa

 • 5 zł – znaczek skarbowy za wniosek.
 • 50 gr – znaczki skarbowe za każdy załącznik.
 • Za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jej utraty na skutek
  okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy pobiera się opłatę w
  wysokości 10 % najwyższej opłaty wymienionej w tabeli,
  stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty za udzielenie licencji.
 • Za wydanie wtórnika licencji, w innych przypadkach pobiera się
  opłatę w wysokości 25% najwyższej opłaty wymienionej w tabeli,
  stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty za udzielenie licencji.
 • Opłaty za wydanie licencji na wykonywanie krajowego
  transportudrogowego taksówką osobową:

Termin załatwiania

 • Do 30 dni

Sprawa

Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką


Wymagane dokumenty

 • Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu
  drogowego taksówką. (wzór GM-5561-1)
 • Odpis z rejestru przedsiębiorców (w przypadku osób fizycznych –zaświadczenie
  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  a w przypadku osób prawnych i spółek prawa handlowego nie
  posiadających osobowości prawnej – odpis z rejestru
  przedsiębiorców).
 • Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji
  statystycznej (REGON).
 • Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji
  podatkowej (NIP).
 • Świadectwo kwalifikacji.
 • Zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające, że
  przedsiębiorca nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu
  za przestępstwa umyślne:
 • karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska, warunkom pracy i płacy, albo innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu
 • przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
 • przedsiębiorca nie został uznany za niezdolnego do wykonywania zawodu przewoźnika na podstawie odrębnych przepisów.
 • Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających
  wymagania określone przepisami prawa o ruchu drogowym,
  posiadających świadectwa kwalifikacji oraz nie skazanych
  prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa, o których mowa
  w poprzednim punkcie lub oświadczenie o samodzielnym
  wykonywaniu przewozów przez przedsiębiorcę.
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu
  drogowego taksówką, potwierdzone zdanym egzaminem, lub
  potwierdzone co najmniej pięcioletnią praktyką w wykonywaniu
  tego zawodu, uzyskane z ZUS lub urzędu skarbowego. W
  przypadku potwierdzenia pięcioletniej praktyki przerwa w
  wykonywaniu transportu nie może być dłuższa niż kolejnych
  sześć miesięcy z przyczyn zależnych od przedsiębiorcy.
 • Wykaz pojazdów samochodowych wraz z urzędowo
  potwierdzonymi kopiami dowodów rejestracyjnych (łącznie z
  kopiami świadectw legalizacji urządzeń pomiarowo-kontrolnych).
  W przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych
  pojazdów – również dokument stwierdzający prawo do
  dysponowania nimi.
 • Pełnomocnictwo – jeżeli w imieniu przedsiębiorcy występuje
  pracownik firmy lub inna upoważniona osoba.

Opłata skarbowa

 • 5 zł – znaczek skarbowy za wniosek.
 • 50 gr – znaczki skarbowe za każdy załącznik.
 • W przypadku wymiany uprawnień przewozowych (gdy nie
  ulegają zmianie dotychczasowe dane określone w uprawnieniach
  wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów)
  opłata wynosi 100 zł.

Uwagi

Wszystkie dokumenty dołączone do wniosku w formie kopii
powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
wystawcę dokumentu


Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wymagane dokumenty:

Wymagany formularz wraz z załącznikami:

 • zaświadczenie o wpisie działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • decyzja państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającego spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Opłata skarbowa:

brak

Opłaty administracyjne:

 1. Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:

* 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,

* 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),

* 2100,00 zł. Na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu

Opłata, o której mowa wyżej dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.

 1. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
 1. Opłatę, o której mowa w pkt. 2 przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

* 37500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim,

* 37500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

77000,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokści2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w pkt.3, wnoszą opłatę w wysokości określonej w pkt.2.

 1. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleń w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku kalendarzowego.
 1. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności , opłaty o których mowa w pkt. 1-5 dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
 1. Wartość sprzedaży obliczana jest oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych
 1. Opłatę administracyjną należy przelać na konto 77 83 24 000 100 3000 12 2000 00 30 z dopiskiem „Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż nap. alkoholowych”

Termin i sposób załatwiania:

do 30 dni

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych jest wydawane po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz uiszczenia stosownej opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 października 1982 r. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. Nr 70  poz. 473 z 2007 r. z późn. zm.),
 • uchwała Nr XXIV/208/2001 Rady Gminy w Chmielnie z dnia 26 października 2001 r. W sprawie ustalenia dla terenu gminy Chmielno liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % (z wyjątkiem piwa)
 • uchwała Nr XXIX/246/2002 Rady Gminy w Chmielnie z dnia 18 czerwca 2002 zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/208/2001 Rady Gminy z dnia 26 października 2001r. W sprawie ustalenia dla terenu gminy Chmielno liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % (z wyjątkiem piwa) .
 • Uchwała nr II/29/2002 Rady Gminy w Chmielnie z dnia 30 grudnia 2002 r. W sprawie ustalenia dla terenu gminy Chmielno liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu.
 • Uchwała Nr III30/2002 Rady Gminy w Chmielnie z dnia 30 grudnia 2002 r. W sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych .

Inne informacje:

1.Wydawanie zezwoleń i warunki prowadzenia sprzedaży alkoholu:

 • zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się na czas oznaczony, przeznaczony do spożycia w miejscu sprzedaży na czas nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na czas nie krótszy niż 2 lata,
 • przedsiębiorcy posiadający zezwolenie zgłasza organowi zezwalającemu zmiany stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu w terminie 14 dni od daty powstania zmiany,
 • przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych (koktajle), z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu, są obowiązani do posiadania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 %,

2. Nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla punktów sprzedaży detalicznej i gastronomicznej usytuowanych:

 • na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo -wychowawczych,
 • na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników,
 • w miejscach i w czasie masowych zgromadzeń,
 • ośrodkach i obiektach komunikacji publicznej,
 • w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych.