Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Projekt „Dostępna szkoła” – innowacyjne rozwiązanie na terenie szkół podstawowych w Chmielnie

Gmina Chmielno otrzymała wsparcie w postaci grantu na realizację projektu „Dostępna szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, konkurs nr POWR.04.01.00 IZ.00 00 021/18.

Na realizację przedsięwzięcia pt. „Adaptacja Szkoły Podstawowej w Chmielnie i Szkoły Podstawowej w Miechucinie w Modelu Dostępnej Szkoły” Gmina Chmielno jako organ prowadzący pozyskała grant w wysokości 1 350 000,00 zł.

W projekcie biorą udział dwie szkoły z terenu gminy Chmielno, które przeszły etap autodiagnozy występujących barier, a także etap audytu, pozwalający porównać zasoby i rozwiązania funkcjonujące w szkole z wymaganiami określonymi w standardach dostępności tj.: Szkoła Podstawowa w Chmielnie oraz Szkoła Podstawowa w Miechucinie.

Okres realizacji projektu: od 1 kwietnia 2022 roku do 31 lipca 2023 roku.

Model Dostępnej Szkoły

To uniwersalny i ogólnopolski model stanowiący zbiór standardów dostępności, zapewniający kompleksowość i łączenie rozwiązań architektonicznych, organizacyjnych i świadomościowych w odpowiedzi na rzeczywiste problemy i możliwości szkoły.

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa dostępności szkół oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez eliminowanie barier w zakresie szeroko rozumianej dostępności funkcjonowania szkół podstawowych w czterech obszarach:

  • obszar architektoniczny, który obejmuje standardy przygotowania infrastruktury pod kątem dostępności nie tylko dla uczniów z niepełnosprawnościami, ale także dla nauczycieli, rodziców i członków lokalnej społeczności.
  • obszar techniczny, który obejmuje standardy określające dostępność poszczególnych pomieszczeń i ich wyposażenia dla uczniów i nauczycieli z niepełnosprawnością.
  • obszar edukacyjno-społeczny obejmujący standardy, których wdrożenie ma na celu usprawnienie zaspokajania indywidulanych potrzeb uczniów niepełnosprawnych w zakresie nauki, opieki i wychowania. W tym zakresie przewidziane jest również podnoszenie świadomości, umiejętności i kwalifikacji pracowników.
  • obszar organizacyjny, który obejmuje standardy usprawniające proces zarządzania szkołą i organizację pracy szkoły w zakresie wsparcia osób z indywidualnymi potrzebami.

Efektem realizacji projektu będzie osiągnięcie standardów określonych we wniosku o dofinansowanie na podstawie Modelu Dostępnej Szkoły, wskazanych w audycie przeprowadzonym w danej placówce.

Zakres przedsięwzięcia

Pozyskane w ramach grantu środki będą wydatkowane między innymi na poprawę infrastruktury dojścia do placówek oświatowych, wyznaczenie miejsc dla osób z niepełnosprawnościami, remonty i dostosowanie pomieszczeń (sal lekcyjnych, rewalidacyjnych, świetlic, stołówki szkolnej, łazienek), montaż windy, platformy przyschodowej, odpowiednie oznakowanie pomieszczeń, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, szkolenia i kursy mające na celu podniesienie świadomości oraz kompetencji nauczycieli, specjalistów szkolnych, administracji i obsługi w zakresie dostępności.

13 maj 2022