Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności
x

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Chmielno zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.chmielno.pl.

Dane teleadresowe jednostki:

ul. Gryfa Pomorskiego 22,
83-333 Chmielno
tel./fax 58 685 68 68

Data publikacji: 2019-12-30

Data aktualizacji: 2023-11-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.
 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.
 • Mapy dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Zdarzają się elementy strony, po których poruszanie się klawiaturą jest utrudnione.
 • Kontrast widgetu wyświetlającego jakość powietrza, ze względu na zmieniającą się kolorystykę może nie spełniać wymogów minimalnego kontrastu,.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Urzędu Gminy Chmielno posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona nie jest w pełni rozpoznawalna przez programy czytające dla osób niewidomych.

Obsługa strony możliwa jest przy pomocy myszki oraz klawiatury.

Klawiaturą obsługujemy wyłącznie podstawowe funkcje:

 • strzałki kursora
 • PageUp/Down – przewijanie strony góra-dół
 • Home/End – Początek/Koniec strony
 • TAB – przejście na kolejne elementy na stronie

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Choszcz, gchoszcz@chmielno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 58 685 68 68. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: Rzecznika Praw Obywatelskich (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Chmielno mieści się w dwóch budynkach, które nie są w pełni przystosowane do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się oraz osób ze szczególnymi potrzebami.

Budynek 1

Adres: ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno

Budynek usytuowany jest w centrum miejscowości na skrzyżowaniu ulicy Gryfa Pomorskiego i ulicy Świętopełka.

Budynek 3-kondygnacyjny (piwnica, parter, piętro), obsługa klientów realizowana jest na dwóch kondygnacjach nadziemnych.

Dostęp do budynku zapewniają schody oznaczone kontrastowo oraz pochylnia ułatwiająca poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami. Przed schodami prowadzącymi do budynku znajduje się pas ostrzegawczy, informujący o zbliżaniu się do głównego wejścia.

Nawierzchnia prowadząca do budynku jest utwardzona, ale nie jest wyposażona w ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przy budynku brak jest wydzielonego miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Po wejściu do budynku na parterze zamieszczona jest tablica informacyjna dotycząca rozmieszczenia komórek organizacyjnych oraz plan tyflograficzny (dotykowy).

W budynku zainstalowana jest przenośna pętla indukcyjna oraz system wspomagający nawigowanie w budynku.

Korytarz na parterze budynku umożliwia przemieszczanie się osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózku.

Wejście na pierwsze piętro budynku odbywa się schodami. W budynku brak jest windy.

Przy schodach zamontowane są barierki, początek i koniec biegu schodowego na każdej kondygnacji oznaczony jest kontrastowym kolorem.

Wszelkie sprawy załatwiane są indywidualnie z pracownikiem zajmującym się daną sprawą. W razie konieczności pracownicy mogą obsługiwać osoby z niepełnosprawnością ruchową w wyznaczonym miejscu do obsługi klienta na parterze budynku.

Po załatwieniu sprawy, pracownik Urzędu pomaga osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu Urzędu.

W budynku pomieszczenia są oznakowane w alfabecie Braille’a oraz w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku jest toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek 2

Adres: ul. Piotra Bukowskiego 2, 83-333 Chmielno

Budynek usytuowany jest na skrzyżowaniu ulicy Gryfa Pomorskiego i Piotra Bukowskiego.

Budynek jest 3-kondygnacyjny (piwnica, parter, poddasze). Obsługa klientów realizowana jest na dwóch kondygnacjach nadziemnych.

Do budynku od strony ul. Piotra Bukowskiego prowadzą schody oznakowane kontrastowo a od strony parkingu znajduje się pochylnia, ułatwiająca poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami.

Przy budynku znajdują się 2 miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Na parkingu znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Chodniki prowadzące do budynku nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych i słabowidzących.

Po wejściu do budynku na parterze znajduje się kancelaria podawcza oraz biuro obsługi osób z niepełnosprawnościami, gdzie można uzyskać niezbędne informacje.

W biurze obsługi osób z niepełnosprawnościami jest zainstalowana pętla indukcyjna.

W budynku funkcjonuje system wspomagający nawigowanie, informujący o lokalizacji dostępnych miejsc.

Na parterze zamieszczona jest tablica informacyjna dotycząca rozmieszczenia komórek organizacyjnych oraz plan tyflograficzny (dotykowy).

Korytarz na parterze budynku umożliwia przemieszczanie się osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózku.

Wejście na poddasze budynku odbywa się schodami. W budynku brak jest windy.

Przy schodach zamontowane są poręcze, początek i koniec biegu schodów oznaczony jest kontrastowym kolorem.

Wszelkie sprawy załatwiane są indywidualnie z pracownikiem zajmującym się daną sprawą. W razie konieczności pracownicy mogą obsługiwać osoby z niepełnosprawnością ruchową na parterze budynku.

Po załatwieniu sprawy, pracownik Urzędu pomaga osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu Urzędu.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Aplikacje mobilne

Urząd Gminy Chmielno udostępnia następującą aplikację mobilną:

 • Moje odpady w wersji dla systemu Android
 • Moje odpady w wersji dla systemu iOS.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Urząd zapewnia możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego.

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług w Urzędzie Gminy Chmielno, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

 • e-mail na adres: sekretariat@chmielno.pl
 • faksem na nr (58) 742 59 63,
 • telefonicznie na nr (58) 686 68 68,
 • ePUAP (nazwa konta: ombv03h894),
 • drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno.