Unia Europejska

tel. 58 685 68 68
fax 58 742 59 63
Wielkość czcionki: A - A +
x

OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW

KOMUNALNYCH DOTYCZY

WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

 

       

„Zbiórka olejów jadalnych”

Od dnia 01.01.2022 r. odpady w postaci olejów i tłuszczy jadalnych będą przyjmowane jako odrębna frakcja w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kożyczkowie.

„Warto wiedzieć”

Praktycznie wszystkie oleje jadalne i tłuszcze używane w domu mogą być poddane recyklingowi, dzięki któremu mogą zostać wykorzystane ponownie. Niestety, często spotykaną praktyką jest wylewanie zużytego oleju do zlewu czy też kanalizacji co prowadzi do zatkania rur kanalizacyjnych, a przede wszystkim jest szkodliwe dla środowiska. Selektywna zbiórka olejów jadalnych obejmuje wszystkie oleje jadalne i tłuszcze, które używane są w domu podczas przygotowywania żywności. Wystarczy dostarczyć zużyte oleje do PSZOK i przelać je specjalnego pojemnika.

 „Jakie rodzaje olejów powinniśmy segregować?”

Oddawać można wszystkie oleje i tłuszcze jadalne, niezużyte w gospodarstwie domowym.

„Unikamy problemów z kanalizacją i negatywnego oddziaływania na środowisko”

Olej zatyka zarówno rury w domu, jak i w całej sieci kanalizacyjnej. Usuwanie usterek spowodowanych olejem w rurach może być bardzo czasochłonne i kosztowne. Oczyszczony i poddany recyklingowi olej ponownie staje się cennym surowcem do dalszego przetwórstwa przemysłowego, co zmniejsza konieczność uprawy nasion oleistych, ponieważ jeden olej jest używany dwukrotnie.

  Odpady „BIO” należy gromadzić w odrębnych pojemnikach/workach w kolorze brązowym oznaczonych napisem „BIO”  lub poddawać je kompostowaniu we własnych przydomowych kompostownikach.

         W związku z powyższym, właściciele nieruchomości, którzy nie posiadają przydomowych kompostowników proszeni są o wyposażenie na własny koszt nieruchomości w brązowe pojemniki oznaczone napisem „BIO” lub gromadzenie ww. odpadu w workach na odpady „BIO” (wydawanych w ramach opłaty) dostępnych w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym w Chmielnie.

Do pojemnika na odpady „BIO” będziemy wrzucać:

 • resztki żywności pochodzenia roślinnego,
 • obierki z warzyw i owoców,
 • przetwory mączne: makaron, pierogi, pizza, pieczywo,
 • skorupki jaj,
 • fusy po kawie i herbacie.
 • trawę, liście, gałęzie.

Do pojemnika na odpady „BIO” nie będzie można wrzucać:

 • mięsa, wędlin, ryb, kości (które wrzucamy do odpadów zmieszanych),
 • nabiału i jego przetworów (które wrzucamy do odpadów zmieszanych),
 • żwirku z kuwety i innych zanieczyszczonych odchodami zwierzęcymi (które wrzucamy do odpadów zmieszanych)
 • odchodów zwierząt (które wrzucamy do odpadów zmieszanych)
 • popiołu (który wrzucamy do pojemnika z popiołem)

         Zgodnie z art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1439), właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący odpady BIO we własnych przydomowych kompostownikach, będą zwolnieni z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości określonej uchwałą Rady Gminy Chmielno.

UWAGA !!!

Zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2020 poz. 1439) w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację o kompostowaniu wszystkich bioodpadów w przydomowym kompostowniku:

– nie posiada kompostownika przydomowego lub

– nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub

-uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji o korzystaniu z kompostownik

– w drodze decyzji, zostanie stwierdzona utrata prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nastąpi to od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek wskazanych wyżej.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia będzie możliwe nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji.

 

 

 

Płatności za wywóz śmieci.

Urząd Gminy w Chmielnie uprzejmie informuje, że wszelkie wpłaty, za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Chmielno, należy wpłacać na indywidualny numer konta bankowego. Numer konta wygenerowany jest na podstawie numeru złożonej przez Państwa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Indywidualny numer konta jest przypisany do konkretnego właściciela i nieruchomości, na którą złożył deklarację. Nie należy przekazywać numeru innym osobom, ani też wnosić na podany numer opłat za inne osoby lub nieruchomości. Wpłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych będą automatycznie ewidencjonowane w systemie informatycznym Urzędu Gminy na indywidualnych subkontach.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych (domy mieszkalne) zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdego roku kalendarzowego w terminach:

do 15 marca – za styczeń, luty, marzec;

do 15 czerwca – za kwiecień, maj, czerwiec;

do 15 września – za lipiec, sierpień, wrzesień;

do 15 listopada – za październik, listopad, grudzień.

Wpłat można dokonywać częściej np.: co miesiąc. Ważne by cała kwota należnej opłaty został wniesiona w terminie podanym wyżej.

 

Opłaty należy wnosić bez wezwania, dokonując płatności na swój

indywidualny tzw. „śmieciowy” rachunek bankowy.

Od przelewu dokonanego w terminie późniejszym niż ustalone powyżej, naliczone zostaną odsetki.

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych

Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z terenu Gminy Chmielno zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9  lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) Wójt Gminy Chmielno udostępnia informację o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z terenu Gminy Chmielno zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania: 

1)  Międzygminne składowisko odpadów w Chlewnicy, 76-230 Chlewnica, województwo pomorskie, powiat słupski, gmina Potęgowo.

Informacja o osiągniętych przez Gminę Chmielno wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Poziomy recyklingu jakie muszą osiągnąć gminy w odniesieniu do poszczególnych rodzajów odpadów określone zostały w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z zapisami  art. 3b tej ustawy gminy są zobowiązane do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r.:

 • poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości, co najmniej 50% wagowo;
 • poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości, co najmniej 70% wagowo.

Do poziomów określonych w ustawie gminy będą dochodziły stopniowo, osiągając w kolejnych latach wartości założone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Nawiązując do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami dla:

 • papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła
 • innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe
 • odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Zgodnie z art. 3c wyżej cytowanej ustawy obowiązkiem gmin jest również ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 • do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
 • do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

– w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

  Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]
Papier, metal,tworzywa sztuczne,szkło Poziom osiągnięty przez Gminę Chmielno
2012 r. ≥ 10 7,9
2013 r. ≥ 12 21,3
2014 r. ≥ 14 34,5
2015 r. ≥ 16 31,9
2016 r. ≥ 18 30,7
2017 r. ≥ 20 33,12
2018 r. ≥ 30 32,02
2019 r. ≥ 40 46
2020 r. ≥ 50 44

     Z powyższego zestawienia wynika, że w 2020 r. Gmina Chmielno osiągnęła poziom 44 %, przy minimalnym poziomie na 2020 r., który wynosił 50 %.

  Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]
Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe Poziom osiągnięty przez Gminę Chmielno
2012 r. ≥ 30 100
2013 r. ≥ 36 100
2014 r. ≥ 38 100
2015 r. ≥ 40 96,9
2016 r. ≥ 42 94,4
2017 r. ≥ 45 99,10
2018 r. ≥ 50 97,87
2019 r. ≥ 60 97
2020 r. ≥ 70 97

        Z powyższego zestawienia wynika, że w 2020 r. Gmina Chmielno osiągnęła poziom 97 %, przy minimalnym poziomie na 2020 r., który wynosił 70%

  Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]
Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%] Poziom osiągnięty przez Gminę Chmielno
2012 r. ≤ 70 84,6
16 lipca 2013 r. ≤ 50 41,2
2014 r. ≤ 50 41,6
2015 r. ≤ 50 12,9
2016 r. ≤ 45 0,0
2017 r. ≤ 45 0,0
2018 r. ≤ 40 11,86
2019 r. ≤ 40 14
16 lipca 2020 r. ≤ 35 14

        Z powyższego zestawienia wynika, że w 2020 r. Gmina Chmielno osiągnęła poziom 14 % ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przy dopuszczalnym maksymalnym poziomie 35%.

Informacja dotycząca odbioru odpadów z działalności rolniczej

W związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi odpadów powstających na skutek prowadzonej działalności gospodarczej i działalności rolniczej, informujemy, że w ramach systemu gospodarki odpadami odbierane są wyłącznie odpady komunalne powstające w wyniku funkcjonowania gospodarstw domowych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw (Dz.U.2020, poz.1439) gmina udostępnia na stronie internetowej urzędy gminy, stronie BIP gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informację o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarach gminy są położone gospodarstwa rolne.

Odpady powstające w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (np. opony, środki ochrony roślin, opakowania po nich, sznurki, folie po kiszonkach i nawozach, worki Big Bag) nie są w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odpadami komunalnymi. Na ich odbiór z gospodarstwa rolnego rolnik musi mieć odrębną umowę z uprawnionym podmiotem.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Chmielno oraz wykaz podmiotów wzbierających odpady: opony, odpady folii z balotów sianokiszonki, folii pryzmowej, worki foliowe, worki typu Big Bag, sznurek, siatka powstających w gospodarstwach rolnych:

 

Z uwagi na to, że odpady te mogą być odbierane odpłatnie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z daną firmą.©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Chmielno