Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności
x

Nieczystości stałe

OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW

KOMUNALNYCH DOTYCZY

WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

 

Zasady segregacji odpadów komunalnych

       

„Zbiórka olejów jadalnych”

Od dnia 01.01.2022 r. odpady w postaci olejów i tłuszczy jadalnych będą przyjmowane jako odrębna frakcja w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kożyczkowie.

„Warto wiedzieć”

Praktycznie wszystkie oleje jadalne i tłuszcze używane w domu mogą być poddane recyklingowi, dzięki któremu mogą zostać wykorzystane ponownie. Niestety, często spotykaną praktyką jest wylewanie zużytego oleju do zlewu czy też kanalizacji co prowadzi do zatkania rur kanalizacyjnych, a przede wszystkim jest szkodliwe dla środowiska. Selektywna zbiórka olejów jadalnych obejmuje wszystkie oleje jadalne i tłuszcze, które używane są w domu podczas przygotowywania żywności. Wystarczy dostarczyć zużyte oleje do PSZOK i przelać je specjalnego pojemnika.

 „Jakie rodzaje olejów powinniśmy segregować?”

Oddawać można wszystkie oleje i tłuszcze jadalne, niezużyte w gospodarstwie domowym.

„Unikamy problemów z kanalizacją i negatywnego oddziaływania na środowisko”

Olej zatyka zarówno rury w domu, jak i w całej sieci kanalizacyjnej. Usuwanie usterek spowodowanych olejem w rurach może być bardzo czasochłonne i kosztowne. Oczyszczony i poddany recyklingowi olej ponownie staje się cennym surowcem do dalszego przetwórstwa przemysłowego, co zmniejsza konieczność uprawy nasion oleistych, ponieważ jeden olej jest używany dwukrotnie.

  Odpady „BIO” należy gromadzić w odrębnych pojemnikach lub workach biodegradowalnych bądź kompostowalnych w/g PN 13432 w kolorze brązowym oznaczonych napisem „BIO” lub poddawać je kompostowaniu we własnych przydomowych kompostownikach.

         W związku z powyższym, właściciele nieruchomości, którzy nie posiadają przydomowych kompostowników proszeni są o wyposażenie na własny koszt nieruchomości w brązowe pojemniki oznaczone napisem „BIO” lub gromadzenie ww. odpadu w workach biodegradowalnych bądź kompostowalnych w/g PN 13432 w kolorze brązowym oznaczonych napisem „BIO”

Do pojemnika/worka na odpady „BIO” (Bioodpad stanowiący odpad komunalny) będziemy wrzucać:

 • Odpadki owocowe i warzywne
 • Torebki po herbacie
 • Fusy po kawie i herbacie

Do pojemnika/worka na odpady „BIO” (Bioodpad stanowiący odpad komunalny) nie będzie można wrzucać:

 • Gałęzi i chrustu
 • Skoszonej trawy
 • Liści i kwiatów
 • Trocin i kory
 • Kości i mięsa
 • Odchodów zwierząt
 • Popiołu
 • Odpadów z płyt wiórowych, MDF oraz drewna impregnowanego
 • Ziemi i kamieni

Do pojemnika/worka na odpady „BIO” (Odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy ) będziemy wrzucać:

 • Gałęzie i chrust
 • Skoszoną trawę
 • Liście i kwiaty
 • Trociny i korę  
 • Limit! Każdorazowo maksymalnie 480l. (np. 4 worki 120l)

Do pojemnika/worka na odpady „BIO” (Odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy) nie będzie można wrzucać:

 • Odpadków owocowych i warzywnych
 • Torebek po herbacie
 • Fusów po kawie i herbacie
 • Kości i mięsa
 • Odchodów zwierząt
 • Popiołu
 • Odpadów z płyt wiórowych, MDF oraz drewna impregnowanego
 • Ziemi i kamieni

         Zgodnie z art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r., poz. 1469), właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący odpady BIO we własnych przydomowych kompostownikach, będą zwolnieni z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości określonej uchwałą Rady Gminy Chmielno.

UWAGA !!!

Zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2023 poz. 1469) w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację o kompostowaniu wszystkich bioodpadów w przydomowym kompostowniku:

– nie posiada kompostownika przydomowego lub

– nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub

-uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji o korzystaniu z kompostownik

– w drodze decyzji, zostanie stwierdzona utrata prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nastąpi to od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek wskazanych wyżej.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia będzie możliwe nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji.

 

Płatności za wywóz śmieci.

Urząd Gminy w Chmielnie uprzejmie informuje, że wszelkie wpłaty, za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Chmielno, należy wpłacać na indywidualny numer konta bankowego. Numer konta wygenerowany jest na podstawie numeru złożonej przez Państwa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Indywidualny numer konta jest przypisany do konkretnego właściciela i nieruchomości, na którą złożył deklarację. Nie należy przekazywać numeru innym osobom, ani też wnosić na podany numer opłat za inne osoby lub nieruchomości. Wpłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych będą automatycznie ewidencjonowane w systemie informatycznym Urzędu Gminy na indywidualnych subkontach.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych (domy mieszkalne) zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdego roku kalendarzowego w terminach:

do 15 marca – za styczeń, luty, marzec;

do 15 czerwca – za kwiecień, maj, czerwiec;

do 15 września – za lipiec, sierpień, wrzesień;

do 15 listopada – za październik, listopad, grudzień.

Wpłat można dokonywać częściej np.: co miesiąc. Ważne by cała kwota należnej opłaty został wniesiona w terminie podanym wyżej.

 

Opłaty należy wnosić bez wezwania, dokonując płatności na swój

indywidualny tzw. „śmieciowy” rachunek bankowy.

Od przelewu dokonanego w terminie późniejszym niż ustalone powyżej, naliczone zostaną odsetki.

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych

Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z terenu Gminy Chmielno zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9  lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) Wójt Gminy Chmielno udostępnia informację o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z terenu Gminy Chmielno zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania: 

1)  Międzygminne składowisko odpadów w Chlewnicy, 76-230 Chlewnica, województwo pomorskie, powiat słupski, gmina Potęgowo.

Informacja o osiągniętych przez Gminę Chmielno wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Poziomy recyklingu jakie muszą osiągnąć gminy w odniesieniu do poszczególnych rodzajów odpadów określone zostały w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z zapisami  art. 3b tej ustawy gminy są zobowiązane do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r.:

 • poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości, co najmniej 50% wagowo;
 • poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości, co najmniej 70% wagowo.

Gminy obowiązane osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej:

1) 20% wagowo za rok 2021; (uzyskany poziom 20,14%)
2) 25% wagowo za rok 2022 (uzyskany poziom 45,13%)

3) 35% wagowo za rok 2023;

4) 45% wagowo za rok 2024;

5) 55% wagowo za rok 2025;

6) 56% wagowo za rok 2026;

7) 57% wagowo za rok 2027;

8) 58% wagowo za rok 2028;

9) 59% wagowo za rok 2029;

10) 60% wagowo za rok 2030;

11) 61% wagowo za rok 2031;

12) 62% wagowo za rok 2032;

13) 63% wagowo za rok 2033;

14) 64% wagowo za rok 2034;

15) 65% wagowo za rok 2035 i za każdy kolejny rok

 

Gminy obowiązane osiągnąć poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

1) za rok 2021 – 13,61 %

2) za rok 2022 – 0,67 %

Gminy obowiązane osiągnąć poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych nie przekraczając poziomu składowania w wysokości 30% wagowo – za każdy rok w latach 2025-2029

1) za rok 2022 -31,89 %

Informacja dotycząca odbioru odpadów z działalności rolniczej

W związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi odpadów powstających na skutek prowadzonej działalności gospodarczej i działalności rolniczej, informujemy, że w ramach systemu gospodarki odpadami odbierane są wyłącznie odpady komunalne powstające w wyniku funkcjonowania gospodarstw domowych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw (Dz.U.2023, poz.1469) gmina udostępnia na stronie internetowej urzędy gminy, stronie BIP gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informację o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarach gminy są położone gospodarstwa rolne.

Odpady powstające w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (np. opony, środki ochrony roślin, opakowania po nich, sznurki, folie po kiszonkach i nawozach, worki Big Bag) nie są w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odpadami komunalnymi. Na ich odbiór z gospodarstwa rolnego rolnik musi mieć odrębną umowę z uprawnionym podmiotem.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Chmielno oraz wykaz podmiotów wzbierających odpady: opony, odpady folii z balotów sianokiszonki, folii pryzmowej, worki foliowe, worki typu Big Bag, sznurek, siatka powstających w gospodarstwach rolnych:

 

Z uwagi na to, że odpady te mogą być odbierane odpłatnie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z daną firmą.


2024 r.