tel./fax 58 685 68 68
Wielkość czcionki: A - A +

ZMIANY W SYSTEMIE SEGREGACJI ODPADÓW

Wójt Gminy Chmielno, informuje, iż od 01 stycznia 2020 roku,  mieszkańcy Gminy będą zobowiązani do zbierania bioodpadów stanowiących odpad komunalny. Obowiązek ten wynika z art. 4a  ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010).

         Odpady „BIO” należy gromadzić w odrębnych pojemnikach/workach w kolorze brązowym oznaczonych napisem „BIO”  lub poddawać je kompostowaniu we własnych przydomowych kompostownikach.

         Odpady „BIO” z pojemników będą odbierane z wszystkich nieruchomości co dwa tygodnie począwszy od 1 lutego 2020 r.

         W związku z powyższym, właściciele nieruchomości, którzy nie posiadają przydomowych kompostowników proszeni są o wyposażenie na własny koszt nieruchomości w brązowe pojemniki oznaczone napisem „BIO” lub gromadzenie ww. odpadu w workach na odpady „BIO” (wydawanych w ramach opłaty) dostępnych w Urzędzie Gminy lub u sołtysa danej wsi.

Do pojemnika na odpady „BIO” będziemy wrzucać:

 • resztki żywności pochodzenia roślinnego,
 • obierki z warzyw i owoców,
 • przetwory mączne: makaron, pierogi, pizza, pieczywo,
 • przeterminowane słodycze,
 • skorupki jaj,
 • fusy po kawie i herbacie.
 • trawę, liście, gałęzie.

Do pojemnika na odpady „BIO” nie będzie można wrzucać:

 • mięsa, wędlin, ryb, kości (które wrzucamy do odpadów zmieszanych),
 • nabiału i jego przetworów (które wrzucamy do odpadów zmieszanych),
 • olei i tłuszczy jadalnych (które wrzucamy do odpadów zmieszanych),
 • żwirku z kuwety i innych zanieczyszczonych odchodami zwierzęcymi (które wrzucamy do odpadów zmieszanych)
 • odchodów zwierząt (które wrzucamy do odpadów zmieszanych)
 • popiołu (który wrzucamy do pojemnika z popiołem)

         Zgodnie z art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010), właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący odpady BIO we własnych przydomowych kompostownikach, będą zwolnieni z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości określonej uchwałą Rady Gminy Chmielno.

         W celu skorzystania ze zwolnienia z części opłaty dotyczącej kompostownika należy złożyć nową deklarację po 01 stycznia 2020 r.

 

OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH DOTYCZY WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Ponadto znowelizowane przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziły z dniem 01 stycznia 2020 r. obowiązek prowadzenia przez właścicieli nieruchomości selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wobec tego, właściciele nieruchomości, którzy dotychczas zbierali odpady komunalne w sposób nieselektywny, w związku ze złożoną deklaracją o nieselektywnym zbieraniu odpadów komunalnych, zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, związanej z prowadzeniem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

         Druki deklaracji dostępne będą na stronie internetowej gminy Chmielno, jak też w Urzędzie Gminy w Chmielnie przy ul. Gryfa Pomorskiego 22 (pok. nr 8) w  Referacie Gospodarki Komunalnej.

         Deklarację  będzie można składać osobiście  w  Referacie Gospodarki Komunalnej  Urzędu Gminy w Chmielnie lub przesłać za pośrednictwem poczty na  adres urzędu, bądź za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, po podpisaniu bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

         Dodatkowe informacje w sprawie zmian w systemie segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Chmielnie pok. nr 8 lub pod       nr telefonu 58 685 68 57.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r., poz. 250) w Rozdziale 4b reguluje zagadnienie dotyczące Sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, wyraźnie stanowiąc jakie obowiązki mają przedsiębiorcy składający półroczne sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Sprawozdanie powinno zawierać szczegółowe informacje o masie:

1) poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do których zostały przekazane odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości;

2) pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczonych do składowania powstałych z odebranych przez podmiot odpadów komunalnych;

3) odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi;

4) odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi, przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku.

Przedsiębiorca jest zobowiązany dołączyć do sprawozdania wykazy:

1) właścicieli nieruchomości, od których odebrał odpady komunalne oraz

2) właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych, a także

3) właścicieli nieruchomości, z którymi umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły.

W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, adres nieruchomości oraz w przypadku rozwiązania umowy – informację, do kiedy umowa obowiązywała.WażnePrzedsiębiorca, który w danym półroczu nie odbierał na terenie danej gminy odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest przekazać tzw. sprawozdanie zerowe.

Z uwagi na obecne zapisy wskazujące wprost na konieczność sporządzenia sprawozdania zerowego, nie są akceptowane „Oświadczenia o braku odbioru odpadów komunalnych”. W przypadku sprawozdań zerowych przedsiębiorca może złożyć jedno sprawozdanie dla tych gmin, z których odbiór odpadów nie został dokonany, z adnotacją których gmin to sprawozdanie dotyczy.Ważne

Sprawozdanie półroczne (również zerowe) należy przekazać w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy, tj.:

Za I półrocze (styczeń – czerwiec) do 31 lipca

Za II półrocze (lipiec – grudzień) do 31 stycznia

Dnia 30 czerwca 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 934).

Wypełniając sprawozdanie należy, przy obliczaniu:

1) wymaganego poziomu recyklingu, przygotowaniu do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych,

– stosować wytyczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 645),

2) poziomów ograniczenia składowania masy odpadów ulegających biodegradacji,

– stosownych obliczeń należy dokonać na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z 25.5.2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U. z 2012 r., poz. 676).

W celu weryfikacji danych zawartych w półrocznym sprawozdaniu wójt, burmistrz lub prezydent miasta może zobowiązać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.Ważne

Przedsiębiorcom, którzy uchybiają nałożonym obowiązkom, grożą następujące kary :

– w wysokości od 200 zł do 500 zł, za przekazanie nierzetelnego sprawozdania, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania,

– od 500 zł do 5000 w przypadku niezastosowania się do wezwania,

– 100 zł za każdy dzień opóźnienia, gdy sprawozdanie zostało przekazane po terminie.

 Płatności za wywóz śmieci.

Urząd Gminy w Chmielnie uprzejmie informuje, że wszelkie wpłaty, za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Chmielno, należy wpłacać na indywidualny numer konta bankowego. Numer konta wygenerowany jest na podstawie numeru złożonej przez Państwa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Indywidualny numer konta jest przypisany do konkretnego właściciela i nieruchomości, na którą złożył deklarację. Nie należy przekazywać numeru innym osobom, ani też wnosić na podany numer opłat za inne osoby lub nieruchomości. Wpłaty od właścicieli nieruchomości będą automatycznie ewidencjonowane w systemie informatycznym Urzędu Gminy na indywidualnych subkontach.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych (domy mieszkalne), nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (lokale na działalność gospodarczą, obiekty użyteczności publicznej oraz nieruchomości pozostałe zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdego roku kalendarzowego w terminach:

do 15 marca – za styczeń, luty, marzec;

do 15 czerwca – za kwiecień, maj, czerwiec;

do 15 września – za lipiec, sierpień, wrzesień;

do 15 listopada – za październik, listopad, grudzień.

Wpłat można dokonywać częściej np.: co miesiąc. Ważne by cała kwota należnej opłaty został wniesiona w terminie podanym wyżej. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jednorazowo z góry bez wezwania – do 15 czerwca danego roku.

Opłaty należy wnosić bez wezwania, dokonując płatności na swój

indywidualny tzw. „śmieciowy” rachunek bankowy.

Od przelewu dokonanego w terminie późniejszym niż ustalone powyżej, naliczone zostaną odsetki.

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych

Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z terenu Gminy Chmielno zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9  lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zmianami) Wójt Gminy Chmielno udostępnia informację o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z terenu Gminy Chmielno zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania: 

1)  Międzygminne składowisko odpadów w Chlewnicy, 76-230 Chlewnica, województwo pomorskie, powiat słupski, gmina Potęgowo.

Informacja o osiągniętych przez Gminę Chmielno wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Poziomy recyklingu jakie muszą osiągnąć gminy w odniesieniu do poszczególnych rodzajów odpadów określone zostały w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z zapisami  art. 3b tej ustawy gminy są zobowiązane do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r.:

 • poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości, co najmniej 50% wagowo;
 • poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości, co najmniej 70% wagowo.

Do poziomów określonych w ustawie gminy będą dochodziły stopniowo, osiągając w kolejnych latach wartości założone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Nawiązując do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami dla:

 • papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła
 • innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe
 • odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Zgodnie z art. 3c wyżej cytowanej ustawy obowiązkiem gmin jest również ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 • do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
 • do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

– w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

 Poziom recyklingu i przygotowania doponownego użycia [%]
Papier, metal,tworzywa sztuczne,szkłoPoziom osiągniętyprzezGminę Chmielno
2012 r.≥ 107,9
2013 r.≥ 1221,3
2014 r.≥ 1434,5
2015 r.≥ 1631,9
2016 r.≥ 1830,7
2017 r.≥ 2033,12
2018 r.≥ 3032,02
2019 r.≥ 40 
2020 r.≥ 50 

     Z powyższego zestawienia wynika, że w 2018 r. Gmina Chmielno osiągnęła poziom 32,02 %, przy minimalnym poziomie na 2018 r., który wynosił 30 %.

 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]
Inne niż niebezpieczneodpady budowlane irozbiórkowePoziom osiągniętyprzezGminę Chmielno
2012 r.≥ 30100
2013 r.≥ 36100
2014 r.≥ 38100
2015 r.≥ 4096,9
2016 r.≥ 4294,4
2017 r.≥ 4599,10
2018 r.≥ 5097,87
2019 r.≥ 60 
2020 r.≥ 70 

        Z powyższego zestawienia wynika, że w 2018 r. Gmina Chmielno osiągnęła poziom 97,87 %, przy minimalnym poziomie na 2018 r., który wynosił 50%

 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]
Dopuszczalny poziom masyodpadów komunalnychulegających biodegradacji przekazywanych doskładowania w stosunkudo masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]Poziom osiągniętyprzezGminę Chmielno
2012 r.≤ 7084,6
16 lipca 2013 r.≤ 5041,2
2014 r.≤ 5041,6
2015 r.≤ 5012,9
2016 r.≤ 450,0
2017 r.≤ 450,0
2018 r.≤ 4011,86
2019 r.≤ 40 
16 lipca 2020 r.≤ 35 

        Z powyższego zestawienia wynika, że w 2018 r. Gmina Chmielno osiągnęła poziom 11,86 % ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przy dopuszczalnym maksymalnym poziomie 40%.

 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Chmielno.

NazwaRegonNIP                   

Remondis Sp. zo.o.
ul. Kossaka 91-9584-300 Lębork

011089141
 
728-01-32-51
PHU Saniko Andrzej Koszałka
ul. Ceynowy 8/183-300 Kartuzy

190596689 
589-10-05-087

Elwoz Sp.zo.o.
ul. Słupska 283-340 Sierakowice
 

191060318
 

589-10-50-774

 

Eko Logistik Usługi komunalno-transprtowe
Dariusz Gruba
ul. Wilczka 14,84-242 Luzino
 
220758838588-204-65-20
 
©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Chmielno