tel./fax 58 685 68 68
Wielkość czcionki: A - A +
x

ZMIANY W SYSTEMIE SEGREGACJI ODPADÓW

Wójt Gminy Chmielno, informuje, iż od 01 stycznia 2020 roku,  mieszkańcy Gminy będą zobowiązani do zbierania bioodpadów stanowiących odpad komunalny. Obowiązek ten wynika z art. 4a  ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1439).

         Odpady „BIO” należy gromadzić w odrębnych pojemnikach/workach w kolorze brązowym oznaczonych napisem „BIO”  lub poddawać je kompostowaniu we własnych przydomowych kompostownikach.

         Odpady „BIO” z pojemników będą odbierane z wszystkich nieruchomości co dwa tygodnie począwszy od 1 lutego 2020 r.

         W związku z powyższym, właściciele nieruchomości, którzy nie posiadają przydomowych kompostowników proszeni są o wyposażenie na własny koszt nieruchomości w brązowe pojemniki oznaczone napisem „BIO” lub gromadzenie ww. odpadu w workach na odpady „BIO” (wydawanych w ramach opłaty) dostępnych w Urzędzie Gminy lub u sołtysa danej wsi.

Do pojemnika na odpady „BIO” będziemy wrzucać:

 • resztki żywności pochodzenia roślinnego,
 • obierki z warzyw i owoców,
 • przetwory mączne: makaron, pierogi, pizza, pieczywo,
 • przeterminowane słodycze,
 • skorupki jaj,
 • fusy po kawie i herbacie.
 • trawę, liście, gałęzie.

Do pojemnika na odpady „BIO” nie będzie można wrzucać:

 • mięsa, wędlin, ryb, kości (które wrzucamy do odpadów zmieszanych),
 • nabiału i jego przetworów (które wrzucamy do odpadów zmieszanych),
 • olei i tłuszczy jadalnych (które wrzucamy do odpadów zmieszanych),
 • żwirku z kuwety i innych zanieczyszczonych odchodami zwierzęcymi (które wrzucamy do odpadów zmieszanych)
 • odchodów zwierząt (które wrzucamy do odpadów zmieszanych)
 • popiołu (który wrzucamy do pojemnika z popiołem)

         Zgodnie z art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1439), właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący odpady BIO we własnych przydomowych kompostownikach, będą zwolnieni z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości określonej uchwałą Rady Gminy Chmielno.

WAŻNE!!!   

      W celu skorzystania ze zwolnienia z części opłaty dotyczącej kompostownika należy złożyć nową deklarację po 01 stycznia 2020 r.

UWAGA !!!

Zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2020 poz. 1439) w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację o kompostowaniu wszystkich bioodpadów w przydomowym kompostowniku:

– nie posiada kompostownika przydomowego lub

– nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub

-uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji o korzystaniu z kompostownik

– w drodze decyzji, zostanie stwierdzona utrata prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nastąpi to od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek wskazanych wyżej.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia będzie możliwe nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji.

 

 

OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH DOTYCZY WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Ponadto znowelizowane przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziły z dniem 01 stycznia 2020 r. obowiązek prowadzenia przez właścicieli nieruchomości selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wobec tego, właściciele nieruchomości, którzy dotychczas zbierali odpady komunalne w sposób nieselektywny, w związku ze złożoną deklaracją o nieselektywnym zbieraniu odpadów komunalnych, zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, związanej z prowadzeniem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

         Druki deklaracji dostępne będą na stronie internetowej gminy Chmielno, jak też w Urzędzie Gminy w Chmielnie przy ul. Gryfa Pomorskiego 22 (pok. nr 8) w  Referacie Gospodarki Komunalnej.

         Deklarację  będzie można składać osobiście  w  Referacie Gospodarki Komunalnej  Urzędu Gminy w Chmielnie lub przesłać za pośrednictwem poczty na  adres urzędu, bądź za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, po podpisaniu bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

         Dodatkowe informacje w sprawie zmian w systemie segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Chmielnie pok. nr 8 lub pod nr telefonu58 685 68 57.

Płatności za wywóz śmieci.

Urząd Gminy w Chmielnie uprzejmie informuje, że wszelkie wpłaty, za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Chmielno, należy wpłacać na indywidualny numer konta bankowego. Numer konta wygenerowany jest na podstawie numeru złożonej przez Państwa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Indywidualny numer konta jest przypisany do konkretnego właściciela i nieruchomości, na którą złożył deklarację. Nie należy przekazywać numeru innym osobom, ani też wnosić na podany numer opłat za inne osoby lub nieruchomości. Wpłaty od właścicieli nieruchomości będą automatycznie ewidencjonowane w systemie informatycznym Urzędu Gminy na indywidualnych subkontach.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych (domy mieszkalne), nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (lokale na działalność gospodarczą, obiekty użyteczności publicznej oraz nieruchomości pozostałe) zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdego roku kalendarzowego w terminach:

do 15 marca – za styczeń, luty, marzec;

do 15 czerwca – za kwiecień, maj, czerwiec;

do 15 września – za lipiec, sierpień, wrzesień;

do 15 listopada – za październik, listopad, grudzień.

Wpłat można dokonywać częściej np.: co miesiąc. Ważne by cała kwota należnej opłaty został wniesiona w terminie podanym wyżej.

Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jednorazowo z góry bez wezwania – do 15 czerwca danego roku.

Opłaty należy wnosić bez wezwania, dokonując płatności na swój

indywidualny tzw. „śmieciowy” rachunek bankowy.

Od przelewu dokonanego w terminie późniejszym niż ustalone powyżej, naliczone zostaną odsetki.

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych

Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z terenu Gminy Chmielno zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9  lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) Wójt Gminy Chmielno udostępnia informację o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z terenu Gminy Chmielno zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania: 

1)  Międzygminne składowisko odpadów w Chlewnicy, 76-230 Chlewnica, województwo pomorskie, powiat słupski, gmina Potęgowo.

Informacja o osiągniętych przez Gminę Chmielno wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Poziomy recyklingu jakie muszą osiągnąć gminy w odniesieniu do poszczególnych rodzajów odpadów określone zostały w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z zapisami  art. 3b tej ustawy gminy są zobowiązane do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r.:

 • poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości, co najmniej 50% wagowo;
 • poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości, co najmniej 70% wagowo.

Do poziomów określonych w ustawie gminy będą dochodziły stopniowo, osiągając w kolejnych latach wartości założone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Nawiązując do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami dla:

 • papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła
 • innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe
 • odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Zgodnie z art. 3c wyżej cytowanej ustawy obowiązkiem gmin jest również ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 • do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
 • do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

– w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

  Poziom recyklingu i przygotowania doponownego użycia [%]
Papier, metal,tworzywa sztuczne,szkło Poziom osiągniętyprzezGminę Chmielno
2012 r. ≥ 10 7,9
2013 r. ≥ 12 21,3
2014 r. ≥ 14 34,5
2015 r. ≥ 16 31,9
2016 r. ≥ 18 30,7
2017 r. ≥ 20 33,12
2018 r. ≥ 30 32,02
2019 r. ≥ 40 48
2020 r. ≥ 50  

     Z powyższego zestawienia wynika, że w 2019 r. Gmina Chmielno osiągnęła poziom 48 %, przy minimalnym poziomie na 2019 r., który wynosił 40 %.

  Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]
Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe Poziom osiągnięty przez Gminę Chmielno
2012 r. ≥ 30 100
2013 r. ≥ 36 100
2014 r. ≥ 38 100
2015 r. ≥ 40 96,9
2016 r. ≥ 42 94,4
2017 r. ≥ 45 99,10
2018 r. ≥ 50 97,87
2019 r. ≥ 60 97
2020 r. ≥ 70  

        Z powyższego zestawienia wynika, że w 2019 r. Gmina Chmielno osiągnęła poziom 97 %, przy minimalnym poziomie na 2019 r., który wynosił 60%

  Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]
Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%] Poziom osiągnięty przez Gminę Chmielno
2012 r. ≤ 70 84,6
16 lipca 2013 r. ≤ 50 41,2
2014 r. ≤ 50 41,6
2015 r. ≤ 50 12,9
2016 r. ≤ 45 0,0
2017 r. ≤ 45 0,0
2018 r. ≤ 40 11,86
2019 r. ≤ 40 14
16 lipca 2020 r. ≤ 35  

        Z powyższego zestawienia wynika, że w 2019 r. Gmina Chmielno osiągnęła poziom 14 % ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przy dopuszczalnym maksymalnym poziomie 40%.

Informacja dotycząca odbioru odpadów z działalności rolniczej

W związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi odpadów powstających na skutek prowadzonej działalności gospodarczej i działalności rolniczej, informujemy, że w ramach systemu gospodarki odpadami odbierane są wyłącznie odpady komunalne powstające w wyniku funkcjonowania gospodarstw domowych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw (Dz.U.2020, poz.1439) gmina udostępnia na stronie internetowej urzędy gminy, stronie BIP gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informację o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarach gminy są położone gospodarstwa rolne.

Odpady powstające w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (np. opony, środki ochrony roślin, opakowania po nich, sznurki, folie po kiszonkach i nawozach, worki Big Bag) nie są w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odpadami komunalnymi. Na ich odbiór z gospodarstwa rolnego rolnik musi mieć odrębną umowę z uprawnionym podmiotem.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Chmielno oraz wykaz podmiotów wzbierających odpady: opony, odpady folii z balotów sianokiszonki, folii pryzmowej, worki foliowe, worki typu Big Bag, sznurek, siatka powstających w gospodarstwach rolnych:

 

 

Z uwagi na to, że odpady te mogą być odbierane odpłatnie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z daną firmą.

 
 
Naklejki na kosze:
©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Chmielno