tel./fax 58 685 68 68
Wielkość czcionki: A - A +

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA
MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:
1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona
u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego
młodocianych określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania w sprawie (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2010 z późn. zm.);
2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej
pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków
Funduszu Pracy.
Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika
wynosi:
1) w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy;
jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się
w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc
kształcenia.
Kwoty dofinansowania wyżej określone podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.
Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
Dofinansowanie przyznaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, a więc Wójt Gminy Chmielno przyznaje dofinansowanie tylko tym pracodawcom, którzy prowadzili kształcenie młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie gminy Chmielno.
Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).
Do wniosku należy dołączyć:
1) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji
do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę
prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na
umowę o pracę, określonych w przepisach dotyczących praktycznej nauki zawodu,
tj. w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. r. w sprawie
praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. nr 244 poz. 1626 z późn. zm.) /w rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U.
z 2019 r. poz. 391);
2) dokument potwierdzający zatrudnienie na umowę o pracę osoby prowadzącej szkolenie
młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy;
3) kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;
4) dokument potwierdzający złożenie egzaminu z przygotowania zawodowego przez młodocianego
pracownika z wynikiem pozytywnym, tj. kopia dyplomu/ świadectwa lub oryginał zaświadczenia
potwierdzającego, że młodociany pracownik zdał egzamin;
5) dokument potwierdzający krótszy okres szkolenia (dołączyć w przypadku zmiany umowy)
6) kopia umowy o pracę i świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy (dołączyć w przypadku zmiany
pracodawcy przez młodocianego pracownika w czasie trwania nauki);
7) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
(stanowiący zał. do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 53 poz. 311
z późn. zm.);
8) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym
ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy
de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym
okresie.
9) oświadczenie o całkowitym koszcie szkolenia młodocianego pracownika oraz wysokości
otrzymanej refundacji z OHP na młodocianego pracownika
Uwaga! Wszystkie kopie dokumentów dołączone do wniosku należy obustronnie potwierdzić za zgodność z oryginałem
W myśl § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, pracodawca zobowiązany jest do zawiadomienia Wójta Gminy Chmielno o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy Chmielno.
Sprawami związanymi z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników zajmuje się Lidia Rybakowska, Urząd Gminy Chmielno, pokój nr 5, tel. 58-685 68 46, e-mail: lrybakowska@chmielno.pl
Wzory druków do pobrania w załącznikach.

©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Chmielno