tel./fax 58 685 68 68
Wielkość czcionki: A - A +

Nabór wniosków na dofinansowanie zadania z zakresu unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chmielno w 2019 roku

Informujemy, że Gmina Chmielno po raz kolejny planuje złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wniosek na dofinansowanie zadania z zakresu unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w 2019 roku. Dofinansowanie obejmuje całkowite pokrycie kosztów związanych z jego: demontażem, zbieraniem, transportem, zabezpieczeniem i unieszkodliwianiem.

Koszt kwalifikowany oblicza się w oparciu o kryterium w postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego:

  1. nie więcej niż 600 zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu;
  2. nie więcej niż 300 zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie odpadu.

Fundusz nie finansuje nowych pokryć dachowych.

Wnioski o przyznanie dotacji można składać na załączonym formularzu do dnia 5 lipca  2019 r. do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Chmielno pokój nr 8.

Dofinansowaniem mogą być objęte obiekty, dla których właściciel, zarządca lub użytkownik sporządził i złożył wójtowi „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” (w załączeniu). Ponadto wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie (dysponujący obiektem na cele budowlane) zobowiązany jest uzyskać od Starostwa Powiatowego w Kartuzach prawomocne pozwolenie administracyjne związane z zakresem wykonywanych prac (decyzja na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych).

Gmina Chmielno zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru wniosków z przyczyn od niego niezależnych, poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej.

Szczegółowe informacje o dofinansowaniu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Chmielnie, pokój nr 8 lub telefonicznie pod nr. (58) 685-68-57.

Potrzebne formularze są umieszczone na stronie internetowej www.chmielno.pl. lub w Urzędzie.

©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Chmielno