Unia Europejska

tel. 58 685 68 68
fax 58 742 59 63
Wielkość czcionki: A - A +
x

 

Druki do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie azbest 2022

Ocena stanu i możliwości Azbest 2022

 

 

 

 

CHMIELNO 

Zakres działań edukacyjno – informacyjnych

w ramach umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-3/4307/2019/AZBEST-2019 z dnia 28.11.2019 r.

1. ABC o ,,azbeście”

2. Informacje o szkodliwym działaniu azbestu oraz o założeniach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu” na lata 2009 – 2032

Informuje się mieszkańców, że samodzielne podejmowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest jest szkodliwe dla zdrowia.

Azbest jest zaliczany do dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na ziemi. Jego niewidoczne gołym okiem włókienka wdycha się z powietrzem do płuc, gdzie zostaną już na zawsze, a ich szkodliwe działanie może ujawnić się dopiero po wielu latach. Azbest może wywoływać choroby układu oddechowego, nowotwory złośliwe – międzybłoniaki, raka płuca i inne poważne zmiany w płucach.

3. Założenia „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu” na lata 2009 -2032

– usuwanie i wymiana wyrobów zawierających azbest jest działalnością remontowo-budowlaną i przynieść powinna znaczne ożywienie gospodarcze w dziedzinie budownictwa i produkcji materiałów budowlanych,

– powstanie rynku usług kredytowo – bankowych dla obsługi nowych klientów z atrakcyjnymi ofertami dla mniej zamożnych właścicieli obiektów budowlanych,

– uzyskanie dochodu przez budżet państwa z podatków i opłat związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, a także składowaniem odpadów azbestowych,

– skuteczne ograniczenie wzrostu ilości zachorowań i zgonów wywoływanych kontaktem z azbestem w przeszłości.

4. Informacje dotyczące usuwania azbestu.

4.1 Warunki udostępniania środków przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w skrócie NFOŚiGW

1) udostępnienie środków jest nieodpłatne i bez zwrotne;

2) zwrotowi do NFOŚiGW podlegają niewykorzystane środki udostępnione Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w skrócie WFOŚiGW oraz pożytki ze środków udostępnionych WFOŚiGW;

3) NFOSiGW odstępuje od pobrania zabezpieczenia od WFOSiGW;

4) środki będą przekazywane na wniosek WFOSiGW w transzach kwartalnych. Limity wypłat określa umowa pomiędzy NFOŚiGW i WFOŚiGW.

4.2 Warunki dofinansowania udzielanego przez WFOSiGW z udziałem środków NFOSiGW

1) udzielając dotacji ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, WFOŚiGW działa we własnym imieniu na rzecz NFOŚiGW;

2) kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 100 % jego kosztów kwalifikowanych

3) przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gminy, w której została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest;.

4) przedsięwzięcie zlokalizowane na terenie gminy posiadającej program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest i jest z nim zgodne;

5) przy określaniu intensywności dofinansowania uwzględnia się przepisy dotyczące dopuszczalności pomocy publicznej;

6) w przypadku dofinansowania przekazywanego za pośrednictwem jednostki samorządu terytorialnego, zasady pomocy publicznej stosowane są w odniesieniu do ostatecznych odbiorców korzyści. Podmiotem udzielającym pomocy ostatecznemu odbiorcy, zobowiązanym do zapewnienia zgodności pomocy publicznej z zasadami jej udzielania oraz realizacji innych obowiązków podmiotu udzielającego pomocy jest w takiej sytuacji dotowana jednostka samorządu terytorialnego.

4.3 Beneficjenci

Beneficjentem końcowym programu są jednostki samorządu terytorialnego za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

4.4 Rodzaje przedsięwzięć

1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Dopuszcza się, by gmina uznała jako równoważny gminnemu programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest program związku międzygminnego, którego jest członkiem lub powiatu, na którego terenie się znajduje.

2) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest na obszarach dotkniętych klęską żywiołową.

3) Informacje dotyczące usuwania azbestu – przekierowane na stronę serwisu internetowego Ministerstwa Rozwoju:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/Usuwanie-azbestu

5 „Azbestowe archiwum”

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chmielno, powiat kartuski, województwo pomorskie w latach 2009 – 2019

5.1 Całkowity koszt zrealizowanych zadań na podstawie wystawionych faktur

edycja – 2009 – 73 980,00 zł

edycja – 2010 – 45 821,00 zł

edycja – 2011 – 54 137,00 zł

edycja – 2012 – 28 135,00 zł

edycja – 2013 – 39 967,00 zł

edycja – 2014 – 76 148,00 zł

edycja – 2015 – 30 069,00 zł

edycja – 2016 – 34 932,00 zł

edycja – 2017 – 23 218,26 zł

edycja – 2018 – 0,00 zł

edycja – (2019-2020) – 36 247,92 zł

5.2 Kwota uzyskanego dofinansowania z WFOŚ i GW w Gdańsku

edycja – 2009 – 40 923,00 zł

edycja – 2010 – 32 075,00 zł

edycja – 2011 – 37 896,00 zł

edycja – 2012 – 19 694,00 zł

edycja – 2013 – 14 170,00 zł

edycja – 2014 – 38 570,00 zł

edycja – 2015 – 15 817,00 zł

edycja – 2016 – 16 099,00 zł

edycja – 2017 – 17 410,00 zł

edycja – 2018 – 16 099,00 zł

edycja – 2019 – 14 784,00 zł

5.3 Kwota uzyskanego dofinansowania z innych źródeł, w tym wkład własny

edycja – 2009 – 33 057,00 zł

edycja – 2010 – 13 746,00 zł

edycja – 2011 – 16 241,00 zł

edycja – 2012 –   8 441,00 zł

edycja – 2013 – 25 798,00 zł

edycja – 2014 – 37 578,00 zł

edycja – 2015 – 14 252,00 zł

edycja – 2016 – 18 833,00 zł

edycja – 2017 –   5 808,26 zł

edycja – 2018 –   0,00 zł

edycja – 2019 – 21 463,92 zł

5.4 Całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu [Mg]

edycja – 2009 – 2019 – brak danych

5.5 Całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu [Mg] z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku

edycja – 2009 – 43,73

edycja – 2010 – 24,34

edycja – 2011 – 36,43

edycja – 2012 – 16,94

edycja – 2013 – 25,31

edycja – 2014 – 50,46

edycja – 2015 – 23,26

edycja – 2016 – 25,67

edycja – 2017 – 29,77

edycja – 2018 – 0,00

edycja – 2019 – 29,38

5.6 Okres realizacji zadań

edycja – 2009 – od 21.09.2009 do 30.11.2009

edycja – 2010 – od 27.12.2010 do 38.02.2011

edycja – 2011 – od 20.09.2011 do 31.10.2011

edycja – 2012 – od 16.07.2012 do 31.01.2013

edycja – 2013 – od 22.08.2013 do 30.11.2013

edycja – 2014 – od 30.07.2014 do 31.10.2014

edycja – 2015 – od 29.07.2015 do 31.10.2015

edycja – 2016 – od 16.09.2016 do 30.11.2016

edycja – 2017 – od 14.09.2017 do 30.09.2017

edycja – 2018 – brak

edycja – 2019 – od 01.06.2019 do 31.10.2020

6.0 Punkt informacyjny:

Zakres udzielanych informacji:

  1. szkodliwość azbestu,
  2. zasady bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest,
  3. możliwości i zasady uzyskania dofinansowania na działania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

W punkcie informacyjnym przyjmowane są zgłoszenia od mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, a także:

  1. informowanie o naborach zgłoszeń,
  2. zasady przeprowadzanego naboru,
  3. potrzebne dokumenty do pobrania lub podane miejsce do ich odebrania,
  4. dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno, pok. Nr 8,

tel. (58) 685-68-57, e-mail: odpady@chmielno.pl

Materiały i informacje dotyczące azbestu do pobrania w punkcie informacyjnym.

Spis przykładowych stron internetowych zawierających informacje o azbeście:

  1. Baza azbestowa bazaazbestowa.gov.pl
  2. Federacja zielonych GAJA gajanet.pl i www.bazazbestu. com.pl

 

 

Gminny Program usuwania azbestu i wyrobow azbestowych dla Gminy Chmielno na lata 2016-2032

 

©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Chmielno