Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności
x

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie jest jednostką samorządową, działającą w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o Pomocy Społecznej i wykonującą zadania własne oraz zlecone gminie. GOPS w Chmielnie udziela pomocy swoim mieszkańcom z powodu niskich dochodów przy jednoczesnym wystąpieniu przynajmniej jednej dysfunkcji wymienionej w art. 7 Ustawy o Pomocy Społecznej. Pomoc prowadzi min. poprzez wypłatę świadczeń, jak również pracę socjalną w środowisku, udzielanie porad, skierowań oraz pomocy instytucjonalnej.

 

Pomoc społeczna zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie same pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Ma za zadanie  wpierać osoby i rodziny w wysiłkach dążących  do zaspokojenia niezbędnych potrzeb, umożliwić im życie w warunkach  odpowiadających godności człowieka, zapobiegać sytuacjom kryzysowym oraz dążyć do usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Ustawa określa również, że klienci pomocy społecznej są zobowiązani do współdziałania w rozwiązywaniu swoich problemów oraz poprawy zaistniałej sytuacji.

Celem naszego ośródka jest odzyskanie przez tutejszych klientów zdolności do samodzielnego życia i funkcjonowania w społeczeństwie, prawidłowego pełnienia  ról społecznych z dużym naciskiem na prawidłowe funkcjonowanie rodziny. Tym samym dążymy do spadku liczby świadczeniobiorców, poprzez wyprowadzenie ich z systemu pomocowego oraz udzielanie wsparcia w aktywnym przygotowaniu do poprawy, a nawet samodzielnego funkcjonowania.