Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności
x

Nieczystości Płynne

Ewidencja zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Chmielno.

Lp.

Nazwa

Nr kontaktowy

     

1

Brzeziński Roman, Sznurki 115

605-041-411

2

Gołąbek Jerzy, Usługi Asenizacyjne, Cieszenie 23

501-226-187

3

W. J. Plichta, Przodkowo, ul. Kartuska 37

58-685-19-35

4

Bartłomiej Gołąbek Firma Usługowa

503-484-925

5

WC SERWIS  Sp. z o.o.

602-178-102

6

Domaszk Daniel

606-787-515

7

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

ul. Gryfa Pomorskiego 28A, 83-333 Chmielno

58-573-39-51

8

Wojciech Kukowski Wywóz Nieczystości, ul. Ekologiczna 11, 83-320 Sulęczyno

662-112-516

Sprawozdawczość w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Zgodnie z art. 9o ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest zobowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań.
Sprawozdanie składane przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinno zawierać następujące dane:
•  informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru danej gminy;
•  informacje o sposobach zagospodarowania nieczystości ciekłych, wraz ze wskazaniem stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe;
•  liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe.

Do sprawozdania należy dołączyć wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem dany podmiot zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości.
Ww. sprawozdanie powinno być przekazane Wójtowi Gminy Chmielno w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych zobowiązani są złożyć sprawozdania w następujących terminach:
• za I kwartał – do 30 kwietnia danego roku,
• za II kwartał – do 31 lipca danego roku,
• za III kwartał – do 31 października danego roku,
• za IV kwartał – do 31 stycznia danego roku.
Stosownie do treści art. 9xb ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, który przekazuje nierzetelne sprawozdanie podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5000 zł. Natomiast przedsiębiorca przekazujący sprawozdanie po terminie podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni.
Sprawozdania, o których mowa wyżej należy składać w nieprzekraczalnych terminach zgodnie z formularzem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

 

Obowiązek zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni:

Urząd Gminy Chmielno informuje o obowiązku zgłaszania eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 5 m3 na dobę w ramach zwykłego korzystania z wód, po zakończeniu ich budowy.

Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem eksploatacji na wniosku dostępnym poniżej. Wniosek można również pobrać w siedzibie tutejszego Urzędu w godzinach pracy tj. w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki w godzinach 7.30 – 16.00 oraz w piątki w godzinach 7.30 – 15.00. Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc na numer 58-685-68-57.

Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.

Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

Do pobrania: