Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności
x

Dowody osobiste

DOWODY OSOBISTE

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy w Chmielnie

ul.Gryfa Pomorskiego 22

pokój  nr 1

tel. 58 685 68 30

w godz  7.30 -15 .30/ poniedziałek ,wtorek,środa/

w godz  7.30 -16.00/ czwartek/

w godz.7.30 – 15.00/ piątek/

WYMAGANE DOKUMENTU

– Dowód osobisty wydaje się na wniosek.

– Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

-Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.

– Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu

osobistego wniosek składa rodzic,opiekun prawny lub kurator.

-Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku z wyjątkiem osób, które nie ukończyły 5 roku życia.

– O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą,niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy,który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby chyba, że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

– Do wniosku o wydanie dowodu osobistego dołącza się aktualną fotografię odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego przedstawiający ją bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.

– Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

-Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony,zgłasza niezwłocznie,osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy a przebywający za granicą -dowolnej placówce konsularnej  RP.