Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności
x

Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chmielnie  jest placówką dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnością intelektualną, chorych psychicznie i wykazujących przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Otwarcie ośrodka nastąpiło 18.07.1997 r. i początkowo funkcjonował on w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej a od 1.04.2019 r. jest samodzielną jednostką.

Przyjęcie do ośrodka odbywa się za zgodą uczestnika na podstawie decyzji administracyjnej kierownika GOPS w oparciu o właściwą dokumentację tj. wywiad środowiskowy i orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego i lekarza psychiatry lub neurologa.

Celem tej instytucji jest zapewnienie szeroko rozumianej opieki, umożliwienie wszechstronnego rozwoju na miarę indywidualnych możliwości i potrzeb oraz przygotowanie do codziennego życia, tak aby osoby te były zaradne i mogły uczestniczyć w życiu społecznym.

Głównym celem Domu jest:

– zapobieganie izolacji, wykluczenia poza nawias społeczności osób niepełnosprawnych

– przywrócenie jednostce jak największej, w miarę możliwości, sprawności psychofizycznej

– kształtowanie samodzielności, rozumianej jako zdolności do samoobsługi i wykonywania prostych czynności dnia codziennego,

– odciążenie rodzin, które borykają się z ogromnym ciężarem zapewnienia opieki osobie niepełnosprawnej przez to często spychane są w sferę ubóstwa ze względu na brak możliwości podjęcia pracy przez opiekuna;

– wsparcie w zakresie zapewnienia uczestnikom psychiatrycznej opieki zdrowotnej;

– integrowanie uczestników z ich środowiskiem lokalnym

– wzmocnienie więzi rodziny przez zaangażowanie rodzin w prowadzoną terapię,

– udzielanie wsparcia rodzinom w przezwyciężaniu ich trudnych sytuacji życiowych;

– poprawa sprawności psychofizycznej podopiecznych, zwiększenie ich samodzielności

– adaptacja do życia społecznego

– wzrost aktywności psychoruchowej oraz sprawności fizycznej

– wzrost umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych

– zainteresowanie uczestnictwem w zajęciach zorganizowanych

– poprawa motoryki małej i dużej

– wzrost zainteresowania sposobami spędzania czasu wolnego

– zainteresowanie bieżącymi wydarzeniami w najbliższej okolicy i kraju

– poprawa samooceny

– pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,

– prowadzenie zajęć z zakresu terapii zajęciowej,

– zapewnienie możliwości skorzystania z jednego gorącego posiłku w czasie pobytu

– zapewnienie możliwości skorzystania z usługi transportowej, polegającej na dowożeniu na zajęcia

– dbanie o bezpieczne i higieniczne warunki pobytu

– zapewnienie właściwego poziomu usług

– dążenie do poprawy jakości życia uczestników

– kształtowanie samodzielności i zasad współżycia w środowisku

– pomaganie uczestnikom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywaniu codziennych problemów

– przygotowanie uczestników do wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne i wycieczki integracyjne

 

http://www.sds.gopschmielno.pl/

https://www.facebook.com/%C5%9Arodowiskowy-Dom-Samopomocy-w-Chmielnie-1475210766128755/