Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności
x

Zasady ogólne

Fundusz Sołecki

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich.


Przekazanie sołtysom informacji o wysokości środków przypadających na dane sołectwo

Termin

Do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy

Podmiot odpowiedzialny

Gmina

Druki


Organizacja zebrania wiejskiego

Termin

lipiec-wrzesień

Podmiot odpowiedzialny

Sołtys

Druki

– Uchwała z zebrania wiejskiego- Lista obecności- Protokół


Złożenie wniosku o przyznanie środków
z funduszu sołeckiego

Termin

Do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy

Podmiot odpowiedzialny

Sołtys

Druki

– Wniosek o przyznanie środków
z funduszu sołeckiego


Poinformowanie sołtysów o odrzuceniu wniosku

Termin

Do 7 dni od otrzymania wniosku

Podmiot odpowiedzialny

Gmina

Druki


Przygotowując wniosek o fundusz sołecki, warto opracować realny harmonogram przedsięwzięcia i ująć go we wniosku uchwalonym przez mieszkańców na zebraniu wiejskim. Wniosek musi zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze danego sołectwa wraz z oszacowaniem kosztów i uzasadnieniem. Z zebrania wiejskiego należy również sporządzić protokół.


Uchwała z zebrania wiejskiego wraz z wnioskiem o przyznanie środków z funduszu sołeckiego, listą obecności oraz protokołem przekazywane są przez sołtysa do Wójta Gminy Chmielno.

Wniosek sołectwa musi spełniać warunki określone w art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 o funduszu sołeckim który mówi, że środki z funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć które są:

  • zadaniami własnymi gminy,
  • służą poprawie warunków życia mieszkańców,
  • są zgodne ze strategią rozwoju gminy

powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.