Unia Europejska

tel. 58 685 68 68
fax 58 742 59 63
Wielkość czcionki: A - A +

Kontrole kompostowników oraz prawidłowej segregacji odpadów

Informujemy, że od 13 października 2021 r. pracownicy Urzędu Gminy Chmielno przeprowadzać będą kontrole w zakresie przestrzegania przez mieszkańców Gminy Chmielno zasad: segregacji odpadów komunalnych oraz   kompostowania bioodpadów, w tym weryfikacja faktycznego posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów. Kontrole przeprowadzać będą upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy w Chmielnie.

Właściciele nieruchomości mają obowiązek udostępnienia terenu nieruchomości do przeprowadzenia czynności kontrolnych.

W trakcie kontroli, pracownicy będą wykonywać dokumentację fotograficzną pojemników na odpady i kompostowników oraz znajdujących się w nich odpadów.

Kompostowania bioodpadów

Jeżeli właściciel nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji:

  1. nie posiada kompostownika przydomowego,
  2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub
  3. uniemożliwia upoważnionej przez Wójta osobie dokonanie oględzin nieruchomości,

Wójt stwierdza w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z ww. przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Segregacja odpadów

W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są w sposób niezgodny z zasadami segregacji, odpady te nie będą podlegać odbiorowi. Pojemniki zostaną oznaczone specjalną naklejką, koloru żółtego„Zła segregacja!!! Nie odebrano z powodu zmieszania różnych frakcji odpadów.”. Oznacza to, że konieczna jest segregacja oraz umieszczenie odpadów w worku lub pojemniku odpowiednim dla danej frakcji. Prawidłowo posegregowane odpady zostaną odebrane przez firmę wywozową podczas kolejnego odbioru, który odbędzie się zgodnie z obwiązującym harmonogramem.

Ponowne stwierdzenie braku segregacji lub nieprawidłowego jej prowadzenia skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego w celu naliczenia wyższej opłaty – za nieprawidłową segregację. Podwyższona stawka opłaty za niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych wynosi 69,00 zł od osoby miesięcznie.

Pouczenie:

Osoby, które wbrew złożonemu oświadczeniu w deklaracji, nie posiadają kompostownika przydomowego lub nie kompostują w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, a także osoby, które nie dopełniają obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych podlegają karze grzywny.

12 paź 2021
©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Chmielno