Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Kontrole kompostowników oraz prawidłowej segregacji odpadów

Informujemy, że od 13 października 2021 r. pracownicy Urzędu Gminy Chmielno przeprowadzać będą kontrole w zakresie przestrzegania przez mieszkańców Gminy Chmielno zasad: segregacji odpadów komunalnych oraz   kompostowania bioodpadów, w tym weryfikacja faktycznego posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów. Kontrole przeprowadzać będą upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy w Chmielnie.

Właściciele nieruchomości mają obowiązek udostępnienia terenu nieruchomości do przeprowadzenia czynności kontrolnych.

W trakcie kontroli, pracownicy będą wykonywać dokumentację fotograficzną pojemników na odpady i kompostowników oraz znajdujących się w nich odpadów.

Kompostowania bioodpadów

Jeżeli właściciel nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji:

  1. nie posiada kompostownika przydomowego,
  2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub
  3. uniemożliwia upoważnionej przez Wójta osobie dokonanie oględzin nieruchomości,

Wójt stwierdza w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z ww. przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Segregacja odpadów

W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są w sposób niezgodny z zasadami segregacji, odpady te nie będą podlegać odbiorowi. Pojemniki zostaną oznaczone specjalną naklejką, koloru żółtego„Zła segregacja!!! Nie odebrano z powodu zmieszania różnych frakcji odpadów.”. Oznacza to, że konieczna jest segregacja oraz umieszczenie odpadów w worku lub pojemniku odpowiednim dla danej frakcji. Prawidłowo posegregowane odpady zostaną odebrane przez firmę wywozową podczas kolejnego odbioru, który odbędzie się zgodnie z obwiązującym harmonogramem.

Ponowne stwierdzenie braku segregacji lub nieprawidłowego jej prowadzenia skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego w celu naliczenia wyższej opłaty – za nieprawidłową segregację. Podwyższona stawka opłaty za niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych wynosi 69,00 zł od osoby miesięcznie.

Pouczenie:

Osoby, które wbrew złożonemu oświadczeniu w deklaracji, nie posiadają kompostownika przydomowego lub nie kompostują w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, a także osoby, które nie dopełniają obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych podlegają karze grzywny.

12 paź 2021